Lisboa - Olivais - برای فروش - BC247

Lisboa - Olivais - آپارتمان 3 خوابه در لیسبون مدرن - برای فروش - BC618

دیدن همه واحدها
ویدئو
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/72227bf1-6caa-41b9-9e29-9eed1fe432c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/86a2e48e-61e2-4889-abb7-f5f25b9f0a1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/0dab6a68-5a9a-451f-ad9c-0d9770870c38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/b8b203c8-6ecc-43ee-a92e-d3e2551bcd48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/3b96c54b-a39e-4471-bde9-2940e0e889b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/a8b09eb7-3202-44d0-acae-d34455b9bbaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/7aa7521c-dfcc-4b2e-afb1-b6bc0f923fb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/fb9226f3-a75e-4d05-83cc-41f294671c03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/e976859d-e3a1-4150-b9ae-e862081075ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/794b0bd9-5ed1-470e-878a-1161756f4507.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/d0405b55-ea9f-4093-a900-7ed1f597eec8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/9a877bee-b0e7-4ce1-8f94-4b418d9a9169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/82186cae-9c2a-4f9b-a46b-fc2f67d36db2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/5d2bdf23-0d60-41b9-8412-0ccc0ab12fb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/2bac856c-c59e-47ff-8b54-c317e96f1c93.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/f503f547-c359-4432-ae5d-313c6f0ab5bf.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/1841d32e-58c5-4b6c-8008-8ec4761b8dd5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/a56832b5-76d2-42f8-b7a0-9b88891c7a9a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/9f4aa50a-a81e-4543-a397-f50c2d827c23.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/15534328-bdab-456a-84b7-c5a266db99b6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/c5be507e-fba1-4e08-a6bf-e1a85695ed43.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/e45ce10d-2e03-4008-b4c8-9e6dc93df25f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/423b18f1-5cbd-41e2-9c67-89b6a9bd875e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/72227bf1-6caa-41b9-9e29-9eed1fe432c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/86a2e48e-61e2-4889-abb7-f5f25b9f0a1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/0dab6a68-5a9a-451f-ad9c-0d9770870c38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/b8b203c8-6ecc-43ee-a92e-d3e2551bcd48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/3b96c54b-a39e-4471-bde9-2940e0e889b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/a8b09eb7-3202-44d0-acae-d34455b9bbaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/7aa7521c-dfcc-4b2e-afb1-b6bc0f923fb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/fb9226f3-a75e-4d05-83cc-41f294671c03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/e976859d-e3a1-4150-b9ae-e862081075ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/794b0bd9-5ed1-470e-878a-1161756f4507.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/d0405b55-ea9f-4093-a900-7ed1f597eec8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/9a877bee-b0e7-4ce1-8f94-4b418d9a9169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/82186cae-9c2a-4f9b-a46b-fc2f67d36db2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/5d2bdf23-0d60-41b9-8412-0ccc0ab12fb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/2bac856c-c59e-47ff-8b54-c317e96f1c93.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/f503f547-c359-4432-ae5d-313c6f0ab5bf.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/1841d32e-58c5-4b6c-8008-8ec4761b8dd5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/a56832b5-76d2-42f8-b7a0-9b88891c7a9a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/9f4aa50a-a81e-4543-a397-f50c2d827c23.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/15534328-bdab-456a-84b7-c5a266db99b6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/c5be507e-fba1-4e08-a6bf-e1a85695ed43.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/e45ce10d-2e03-4008-b4c8-9e6dc93df25f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179913/423b18f1-5cbd-41e2-9c67-89b6a9bd875e.png
 • 3
 • 3
 • 166,43m2
 • 136,88m2
Ref: BC618
قیمت فروش
1 900 000 €
 • 3
 • 3
 • 166,43m2
 • 136,88m2
Ref: BC618

آپارتمان 3 خوابه در لیسبون مدرن

آپارتمان 3 خوابه لوکس در لیسبون با چشم انداز زیبا. سرایدار 24 ساعته، استخرهای سرپوشیده و روباز گرم کن، پارکینگ، گرمایش مرکزی، سرمایش مرکزی.

این آپارتمان 3 خوابه با ور عالی، روشن و شیک در محله مدرن خانواده پسند لیسبون واقع شده است. این ملک با لوکس بودن شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

اقامتگاه مارتینهال دارای تاییدیه طبقه بندی 5 ستاره است و باشگاه به عنوان مکانی عالی برای گذراندن وقت با خانواده است، دارای استخرهای آب گرم سرپوشیده و روباز، سالن بدنسازی، زمین بازی در فضای باز و کلوپ بچه های برنده جوایز مارتینهال است.

سه اتاق خواب و سه حمام در این آپارتمان وجود دارد. از اتاق نشیمن بزرگ و روشن به بالکن باز دسترسی خواهید داشت. با نگاهی به در شیشه ای بین اتاق نشیمن و بالکن، منظره ای باورنکردنی را خواهید دید که هر روز به شما الهام می بخشد.

پروژه در منطقه کلیدی واقع شده است.

- 8 دقیقه رانندگی تا فرودگاه لیسبون
- 15 دقیقه رانندگی تا شهر قدیمی لیسبون؛
- مسافت پیاده روی تا رودخانه؛
- فاصله پیاده روی تا چندین مغازه و رستوران؛
- فاصله پیاده روی تا مرکز خرید واسکو دا گاما.

اینجا مکانی است که خانواده‌ها، چه ساکنین و چه غیرساکن، می‌توانند با استفاده از یک منطقه کار مشترک، یوگا/کلاس‌های مشابه، فضای رویدادها و سالن قهوه‌خوری که از فعالیت‌های اجتماعی و تجاری استقبال می‌کنند، معاشرت کنند.

خدمات سرایدار خانواده هر زمان که نیاز به پشتیبانی داشته باشید در دسترس خواهد بود. بنابراین، با خرید این آپارتمان، نه تنها متر مربع، بلکه احساسات مثبت، راحتی، ایمنی و احساس مراقبت گرم ما را نیز دریافت خواهید کرد. همین الان بخرید تا پشیمان نشوید.

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 14
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست