آپارتمان T4 با نمای پانوراما فوق العاده - برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/61ea3c03-346c-400d-9e83-ffed56ec04b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/81ccbfd0-a2ca-462b-a63e-dad76d24b8da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/19bed1fa-e7a5-4e9c-b44f-54ac962b6834.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/53a1652c-40a6-4840-8ea4-f57714c7f68e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/7b9af85f-12b9-44e2-b3e1-cc3b0e4760aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/6e0ee523-89ed-41ed-bf8c-94e0bb2948be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/38326c70-2663-460e-909a-f8193b3b61cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/a3a8a7ca-cc9e-4b72-ac40-e69123fa5a1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/42540884-418a-4860-80b8-e93ecd39238b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/4a359c95-faa0-4823-af1c-89d054bdfa50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/5350efe9-abaf-4bc5-b7a4-acd5fbb55562.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/8c9f412c-b252-44d6-aad0-16bbda30a4bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/3d08cb6e-9daa-4a4c-8d0a-0f47f4a5aa27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/d257cf34-2923-4619-8fdf-23fe5953ed6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/ef341479-2814-4b0e-915e-3056b373dd8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/0f56c0b6-8227-4d26-bc51-b13a101be0a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/0903ba76-2fe5-4033-bdce-6d418a935dd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c5d5313f-63ac-46bf-92f3-eb44815f7c7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/16cc93d3-cc1b-433c-804c-6338624fe15e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/2cc165af-2c81-49da-a638-f553ff7dbcb2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/181ef970-03c9-4c24-9878-f0c4e999a6c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/bfdbdd2b-e952-4368-be15-0f7070fedae8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/9ae9d706-ba2a-4ea2-b4d0-f62d935bbb8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c20edd82-f2f5-4edd-be9b-ee946c8abc78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/0c20a1b8-5cc5-49d6-913a-0d3b84ff2ab0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/82b8ccaf-c229-4f68-b006-23890e140d67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c8c79f20-2362-4374-a250-1949f005baca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/440bf283-7ea3-41f3-8c26-b3f5eab33941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c3dbad04-c748-4467-ac76-546041bc005a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/f82dc181-5009-4144-82f1-6f8881c05c35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/e7885289-7cc9-4621-bc2e-2c285aa188b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/90edb45a-f97b-4bcb-b7d9-f07ea8e729f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/d5327c5b-9c26-4a4f-92f9-a6cc63b65c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/61ea3c03-346c-400d-9e83-ffed56ec04b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/81ccbfd0-a2ca-462b-a63e-dad76d24b8da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/19bed1fa-e7a5-4e9c-b44f-54ac962b6834.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/53a1652c-40a6-4840-8ea4-f57714c7f68e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/7b9af85f-12b9-44e2-b3e1-cc3b0e4760aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/6e0ee523-89ed-41ed-bf8c-94e0bb2948be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/38326c70-2663-460e-909a-f8193b3b61cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/a3a8a7ca-cc9e-4b72-ac40-e69123fa5a1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/42540884-418a-4860-80b8-e93ecd39238b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/4a359c95-faa0-4823-af1c-89d054bdfa50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/5350efe9-abaf-4bc5-b7a4-acd5fbb55562.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/8c9f412c-b252-44d6-aad0-16bbda30a4bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/3d08cb6e-9daa-4a4c-8d0a-0f47f4a5aa27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/d257cf34-2923-4619-8fdf-23fe5953ed6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/ef341479-2814-4b0e-915e-3056b373dd8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/0f56c0b6-8227-4d26-bc51-b13a101be0a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/0903ba76-2fe5-4033-bdce-6d418a935dd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c5d5313f-63ac-46bf-92f3-eb44815f7c7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/16cc93d3-cc1b-433c-804c-6338624fe15e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/2cc165af-2c81-49da-a638-f553ff7dbcb2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/181ef970-03c9-4c24-9878-f0c4e999a6c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/bfdbdd2b-e952-4368-be15-0f7070fedae8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/9ae9d706-ba2a-4ea2-b4d0-f62d935bbb8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c20edd82-f2f5-4edd-be9b-ee946c8abc78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/0c20a1b8-5cc5-49d6-913a-0d3b84ff2ab0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/82b8ccaf-c229-4f68-b006-23890e140d67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c8c79f20-2362-4374-a250-1949f005baca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/440bf283-7ea3-41f3-8c26-b3f5eab33941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/c3dbad04-c748-4467-ac76-546041bc005a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/f82dc181-5009-4144-82f1-6f8881c05c35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/e7885289-7cc9-4621-bc2e-2c285aa188b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/90edb45a-f97b-4bcb-b7d9-f07ea8e729f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176904/d5327c5b-9c26-4a4f-92f9-a6cc63b65c5a.jpg
 • 4
 • 3
 • 153m2
 • 105m2
Ref: BC592
قیمت فروش 475 000 €
 • 4
 • 3
 • 153m2
 • 105m2
Ref: BC592

آپارتمان T4 با نمای پانوراما فوق العاده

یک آپارتمان بزرگ با منظره پانوراما فوق العاده از مونسانتو در بنفیکا واقع شده است. شامل 4 اتاق خواب با کمد دیواری توکار، 3 حمام، اتاق نشیمن، آشپزخانه، 2 بالکن بزرگ و 2 درب دسترسی به بیرون است.

این ملک دارای پتانسیل بسیار زیادی برای بازسازی است، به راحتی می توان آن را به یک خانه دیگر از نظر چیدمان تبدیل کرد. ساختمانی که در آن واقع شده است، دارای یک در ورودی چوبی بزرگ، 2 آسانسور، اتاق کاندومینیوم و گاراژ مشترک است که ماشین ها و دوچرخه ها در آن پارک می شوند.

این منطقه عمدتاً مسکونی است، اما دارای طیف گسترده ای از فروشگاه ها و خدمات است که با فضاهای نمادین شهر همسو هست.

- سه دقیقه پیاده روی تا شیرینی فروشی کالیفا؛
- پنج دقیقه پیاده روی تا دبیرستان José Gomes Freire.
- ده دقیقه پیاده روی تا Escola Superior de Comunicação.
- سیزده دقیقه پیاده روی تا مرکز خرید کلمبو.

این منطقه دارای پارکینگ ماشین و وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو است و 1 دقیقه با جاده کمربندی 2 فاصله دارد که از آنجا دسترسی به مسیرهای اصلی ورودی و خروجی لیسبون و همچنین مرکز شهر امکان پذیر است.

برای برنامه ریزی بازدید خود با ما تماس بگیرید.

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1988
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • جهت گیری نسبت به خورشید:
 • بالکن
 • گاراژ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید