خانه 3 خوابه در لیسبون - برای فروش - Lisboa

ویدئو
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/5fbecd9e-a131-4025-854d-7530f7c95964.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/cb154bf2-3248-4b40-8e3f-a8ffe42b3b19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/781cd2ee-c279-44a2-b654-6f3a6e68b1e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/6b87fbaf-669e-419a-830d-29cffeb42521.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/f9bcc854-349b-452f-8f2d-4b314dd62be2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/05a28b84-ca7c-482f-a9c1-0b730c804a02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/d255273f-1940-48bf-b998-478b5e169be7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/b736da89-152f-42ec-8e5d-d51a3475c9ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/703ad3b7-51d0-4780-a61c-5dbe03e0a3d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/f25917c1-4df7-4494-a81d-2b39d0084eae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/0c7eb68e-704c-408d-8714-1c127cfbaa9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/ea8dae1b-5498-4d69-a38f-9007faa3d12d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/d1c432d1-859d-4e64-9bb3-e654b8d6c128.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/7af758a9-ded6-44f4-89f4-bb2b01522873.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/190227af-2d36-4678-90a7-c755573c65e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/80dcdd62-eba0-46f1-b0d6-2f48f21cc11f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/d92eaf0b-a8ab-4603-855b-0c2b02729666.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/701f4d2b-65f7-4956-ab46-99c5c9bee853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/6c015c08-9e29-463b-85a4-5755e7de965d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/8692b163-0218-458e-bc6f-7856bb640560.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/6b5ff253-fb40-40a7-a10b-8d7d38433d04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/fc3fafcb-525e-447b-b976-0770404e8c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/e9f0823e-e912-4078-b877-dc4a0ef75a3f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/5fbecd9e-a131-4025-854d-7530f7c95964.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/cb154bf2-3248-4b40-8e3f-a8ffe42b3b19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/781cd2ee-c279-44a2-b654-6f3a6e68b1e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/6b87fbaf-669e-419a-830d-29cffeb42521.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/f9bcc854-349b-452f-8f2d-4b314dd62be2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/05a28b84-ca7c-482f-a9c1-0b730c804a02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/d255273f-1940-48bf-b998-478b5e169be7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/b736da89-152f-42ec-8e5d-d51a3475c9ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/703ad3b7-51d0-4780-a61c-5dbe03e0a3d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/f25917c1-4df7-4494-a81d-2b39d0084eae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/0c7eb68e-704c-408d-8714-1c127cfbaa9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/ea8dae1b-5498-4d69-a38f-9007faa3d12d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/d1c432d1-859d-4e64-9bb3-e654b8d6c128.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/7af758a9-ded6-44f4-89f4-bb2b01522873.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/190227af-2d36-4678-90a7-c755573c65e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/80dcdd62-eba0-46f1-b0d6-2f48f21cc11f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/d92eaf0b-a8ab-4603-855b-0c2b02729666.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/701f4d2b-65f7-4956-ab46-99c5c9bee853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/6c015c08-9e29-463b-85a4-5755e7de965d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/8692b163-0218-458e-bc6f-7856bb640560.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/6b5ff253-fb40-40a7-a10b-8d7d38433d04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/fc3fafcb-525e-447b-b976-0770404e8c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/226514/e9f0823e-e912-4078-b877-dc4a0ef75a3f.jpg
 • 3
 • 1
 • 105m2
 • 90m2
 • 252m2
Ref: BC671
قیمت فروش 649 000 €
 • 3
 • 1
 • 105m2
 • 90m2
 • 252m2
Ref: BC671

خانه 3 خوابه در لیسبون

این خانه دو طبقه در منطقه‌ای آرام در لیسبون واقع شده است. مکانی ایده آل برای خانواده شماست.

این ملک یک فرصت عالی برای بازسازی است. شما می توانید خانه رویاهای خود را بسازید، مناسب ترین طرح و تزئینات را برای خود انتخاب کنید. دارای پارکینگ، باغ بزرگ و از نور طبیعی خورشید بهره می برد.

پارک ها، موزه ها، رستوران ها، کافه ها، مدارس، کالج ها، باشگاه های ورزشی، سوپرمارکت ها، بیمارستان ها، حمل و نقل عمومی - همه چیز در دسترس است.

منظره طبقه دوم هر روز لذت زیادی را برای شما به ارمغان می آورد. همچنین یک بالکن بسیار بزرگ هم دارد که می توانید در آن پرتوهای گرم خورشید را تماشا کنید.

در تماس با ما و برنامه ریزی بازدید خود تعلل نکنید!

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1977
 • طبقات: 2
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید