برای فروش - Faro

آپارتمان T2 + 1 در Algarve - Pestana "The Valley Nature Resort" - برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/0712fc9b-865f-40b9-a830-15a55937331b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/25092586-6fed-476d-954e-74b65bce9881.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/ceca749f-4bc2-46ff-aee2-f230b97819e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/120db293-8211-4661-a20d-40814d96b2bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/fce176f3-816c-4cad-989c-e79f3e2abe16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/ea87769b-6090-44f7-987f-198a48519cb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/7d2caf35-720d-4185-89b5-cb680812755c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/34e45faa-b7d5-4625-87e2-7eaab0e488f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/0f62647a-27a5-465b-aa7d-1835c68583b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/95be57cb-242c-4016-a755-ba015b431330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/1d899a3d-cc58-46c1-b888-ddbaa7af9af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/3ef3a714-bc62-4adc-8508-ad8f922aabbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/420a00d3-9ab9-412c-a111-887f6bd79206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/aa8940ad-ed7a-4ce8-a2b2-49281a3fc239.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/82a6e422-4f93-4a31-aff9-8b990f885469.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/3a292cc0-d9bb-425e-b142-7cbd302fa3df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/5765c20b-e71f-40a3-9fa9-aecdc7b5e16a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/42c55c4a-9dae-4dce-a23f-9a4e614807e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/e012eda8-e8eb-4942-83b2-1a6ed34eaf59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/345811cc-9618-45d3-bde8-d2c88474f195.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/97cf7514-a4c4-41ad-8b32-b619cf4338b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/020bb270-8a70-44eb-b515-33e224e62367.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/a9fd9c26-a993-4ae7-aeb3-479ca4e239e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/9ecfaefe-c82f-43bc-9fd5-1e7aebd97143.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/0712fc9b-865f-40b9-a830-15a55937331b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/25092586-6fed-476d-954e-74b65bce9881.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/ceca749f-4bc2-46ff-aee2-f230b97819e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/120db293-8211-4661-a20d-40814d96b2bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/fce176f3-816c-4cad-989c-e79f3e2abe16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/ea87769b-6090-44f7-987f-198a48519cb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/7d2caf35-720d-4185-89b5-cb680812755c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/34e45faa-b7d5-4625-87e2-7eaab0e488f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/0f62647a-27a5-465b-aa7d-1835c68583b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/95be57cb-242c-4016-a755-ba015b431330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/1d899a3d-cc58-46c1-b888-ddbaa7af9af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/3ef3a714-bc62-4adc-8508-ad8f922aabbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/420a00d3-9ab9-412c-a111-887f6bd79206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/aa8940ad-ed7a-4ce8-a2b2-49281a3fc239.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/82a6e422-4f93-4a31-aff9-8b990f885469.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/3a292cc0-d9bb-425e-b142-7cbd302fa3df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/5765c20b-e71f-40a3-9fa9-aecdc7b5e16a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/42c55c4a-9dae-4dce-a23f-9a4e614807e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/e012eda8-e8eb-4942-83b2-1a6ed34eaf59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/345811cc-9618-45d3-bde8-d2c88474f195.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/97cf7514-a4c4-41ad-8b32-b619cf4338b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/020bb270-8a70-44eb-b515-33e224e62367.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/a9fd9c26-a993-4ae7-aeb3-479ca4e239e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/230164/9ecfaefe-c82f-43bc-9fd5-1e7aebd97143.jpg
 • 2
 • 2
 • 158,3m2
 • 96,55m2
Ref: BC684
قیمت فروش 455 000 €
 • 2
 • 2
 • 158,3m2
 • 96,55m2
Ref: BC684

آپارتمان T2 + 1 در Algarve - Pestana "The Valley Nature Resort"

آپارتمان T2 + 1 در طبقه همکف با دسترسی به تراس و باغ، درج شده در توسعه توریستی بین روستاهای Carvoeiro و Ferragudo. این ملک واجد شرایط برنامه ویزای طلایی است. مالکان 5 درصد بازگشت سرمایه تضمین شده را دریافت خواهند کرد

آپارتمان T2 + 1 در طبقه همکف با دسترسی به تراس و باغ، درج شده در توسعه توریستی بین روستاهای Carvoeiro و Ferragudo. این ملک واجد شرایط برنامه ویزای طلایی است. مالکان در طول 2 سال اول 5% بازگشت سرمایه تضمین شده را دریافت خواهند کرد. پس از این مدت بازده متغیر است.

آشپزخانه و اتاق نشیمن با پلان باز مجهز به تراس و منظره باغ دسترسی دارد. در اتاق خواب اصلی ما یک حمام اختصاصی و کمد، 2 بخش داریم که می توانند به یک دفتر کار، اتاق تلویزیون یا اتاق خواب با حمام کامل تبدیل شوند.

منطقه تفریحی در فضای باز از طریق هر یک از اتاق های این آپارتمان راحت از طریق پنجره های بزرگ قابل دسترسی است که تمام نور طبیعی را از آن عبور می دهد. آپارتمان ها دارای استخر مشترک هستند.

این ملک می تواند به عنوان خانه تعطیلات در تمام طول سال یا به عنوان سرمایه گذاری استفاده شود.

این ملک یک استراحتگاه توریستی کم تراکم است که در 33 هکتار از چشم انداز سنتی آلگاروه توسعه یافته است.

- 2 دقیقه رانندگی تا سوپرمارکت
- 4 دقیقه رانندگی از ساحل
- 4 دقیقه رانندگی از باشگاه تنیس؛
- 2 دقیقه با ماشین تا تاسیسات سوارکاری.

همچنین حدود 45 خانه شهری با یک استخر خصوصی و 32 آپارتمان با معماری معاصر از نوع T1 + 2 وجود دارد که چشم انداز اطراف و چشم انداز بدون مانع به کوه های Monchique را در نظر می گیرند.

هنگام خرید ملک در این استراحتگاه، از مزایای بی نهایت در هتل ها، رستوران ها و گلف متعلق به گروه پسانا و شرکای وابسته برخوردار خواهید شد.

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 1
 • چشم انداز:
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید