Lisboa - Olivais - برای فروش - BC247

Lisboa - Olivais - آپارتمان 4 خوابه دو نبش در لیسبون - برای فروش - BC663

دیدن همه واحدها
ویدئو
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/bf5674ed-4090-40f3-9b8d-7fdf07fc6e4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/b0b15cd1-98a1-4b60-834c-05b0b62fdb08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/a68cf8af-ef11-44e3-8550-c37c1d56a326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/27766390-2752-4ae4-b496-fc0ad75c6aac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/74fbb21c-7b67-4b4a-8148-4870f2e90dba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/e4d91124-8845-43e7-a169-66dd351bd28b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/bc250f46-b627-474c-bac6-934743172814.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/a90a9866-b586-4a9d-b2f3-97b0847c812f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/39b230bd-cbd5-4776-8862-f1627e3825f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/0e96ef6f-48c1-4169-9de4-4a8c21cbce9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/c3182efc-b325-4e9e-ae88-12512830bd81.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/13fea353-39cc-4fc2-8782-d59ca87f3c6b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/c3951bb4-8791-4754-9c75-9794cd2e5beb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/e7588ed4-db16-4635-8364-bfd3fbd96f07.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/8d05b9a2-7baa-4bd7-a00f-ee358060b68e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/0d9b6171-1021-4f3d-8594-1043ed15329d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/aa6de564-8595-4be7-b936-189b2205d237.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/46e30bbe-106d-4851-83f7-b1608a552ff2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/303e7b82-5f05-497d-9f52-512b52722b05.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/599c09e5-0fb3-4d4a-9361-8ad71827552c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/9516fdbe-2830-4b00-b00b-c8796112fa5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/b10573d0-6e09-4990-867d-b96f020c8a7d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/06dbd4f0-b397-463e-9e07-915a36aa90a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/bf5674ed-4090-40f3-9b8d-7fdf07fc6e4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/b0b15cd1-98a1-4b60-834c-05b0b62fdb08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/a68cf8af-ef11-44e3-8550-c37c1d56a326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/27766390-2752-4ae4-b496-fc0ad75c6aac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/74fbb21c-7b67-4b4a-8148-4870f2e90dba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/e4d91124-8845-43e7-a169-66dd351bd28b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/bc250f46-b627-474c-bac6-934743172814.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/a90a9866-b586-4a9d-b2f3-97b0847c812f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/39b230bd-cbd5-4776-8862-f1627e3825f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/0e96ef6f-48c1-4169-9de4-4a8c21cbce9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/c3182efc-b325-4e9e-ae88-12512830bd81.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/13fea353-39cc-4fc2-8782-d59ca87f3c6b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/c3951bb4-8791-4754-9c75-9794cd2e5beb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/e7588ed4-db16-4635-8364-bfd3fbd96f07.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/8d05b9a2-7baa-4bd7-a00f-ee358060b68e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/0d9b6171-1021-4f3d-8594-1043ed15329d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/aa6de564-8595-4be7-b936-189b2205d237.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/46e30bbe-106d-4851-83f7-b1608a552ff2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/303e7b82-5f05-497d-9f52-512b52722b05.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/599c09e5-0fb3-4d4a-9361-8ad71827552c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/9516fdbe-2830-4b00-b00b-c8796112fa5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/b10573d0-6e09-4990-867d-b96f020c8a7d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215765/06dbd4f0-b397-463e-9e07-915a36aa90a5.png
 • 4
 • 4
 • 272,98m2
 • 244,05m2
Ref: BC663
قیمت فروش
3 400 000 €
 • 4
 • 4
 • 272,98m2
 • 244,05m2
Ref: BC663

آپارتمان 4 خوابه دو نبش در لیسبون

آپارتمان 4 خوابه لوکس در لیسبون با چشم اندازی زیبا. نگهبان 24 ساعته، استخرهای سرپوشیده و روباز آب گرم، پارکینگ، گرمایش و سرمایش مرکزی.

آپارتمان 4 خوابه روشن، پر نور و زیبا که در محله مدرن و خانواده پسند لیسبون واقع شده است. این ملک با مجلل بودنش شما را تحت تاثیر قرار می دهد.
اقامتگاه مارتینهال دارای استاندارد 5 ستاره و کلاپی به عنوان مکانی عالی برای گذران وقت حانوادگی است. دارای استخرهای آب گرم سرپوشیده و روباز، سالن بدنسازی، زمین بازی در فضای باز است. همچنین باشگاه کودکان مارتینهال فوق العاده است.
در این آپارتمان چهار اتاق خواب و چهار حمام وجود دارد. شما یک اتاق نشیمن با نور زیاد و یک آشپزخانه مدرن با وسایل کاملا جدید خواهید داشت. منظره ای باورنکردنی از بالکن رو باز هر روز الهام بخش شما خواهد بود.

این پروژه در منطقه ای کلیدی واقع شده است.

8 دقیقه فاصله تا فرودگاه لیسبون
- 15 دقیقه فاصله تا شهر قدیمی لیسبون؛
قابل پیاده روی تا رودخانه؛
قابل پیاده روی تا چندین مغازه و رستوران؛
- قابل پیاده روی تا مرکز خرید واسکو دا گاما.

اینجا جایی است که خانواده‌های ساکن و غیر ساکن می‌توانند با هم معاشرت کنند و در عین حال از یک فضای مشترک یوگا و کلاس‌های مشابه دیگر، سالن رویداد کافه‌ و مکانی برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برخوردارهستند.


ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 14
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست