Beja - Ourique - قطعه زمین در اوریکو - برای فروش - BC585

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f68f472c-3107-41c6-b946-59590193c791.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f812c66e-2a57-448e-aa3e-88440533c73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a596524-367d-4059-b4c6-eb171345a064.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fabf5032-6750-4c78-8c66-d9397b8406ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a874c4a-b36f-482b-9883-6ae2c8a9fa7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d05df9ef-5aed-400a-84ad-a158fedbdb47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/e10fecf8-ad50-4d23-b2ed-2c69b3157552.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f84bb52c-954f-4133-b0b1-3bf1b59e218f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fd481a4b-4381-4890-8bb6-7fbc5e1470a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/bb2842a9-492c-49c7-9615-eb90b879e601.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d281eba9-1b27-4cd7-9601-81749907aa34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f8b61c58-f2fb-4064-a7aa-4cc48795cbd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/c0498868-eed3-4ff5-b67f-503bf2d8c278.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/9615f2c1-fa4a-4a21-b253-879cac34fdf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3d7da927-6857-4095-98d8-78b51f6a8698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/ec147232-a96e-4044-bc4d-2d031c3fd3a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/4c64ba86-6da8-42a9-90b4-7211bbfa15d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/59457720-3e70-4321-942e-d6343c9f1a86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/065f4541-a7a2-4cb7-b7ab-48cdfc1d9e3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/b5096629-951f-4e60-ae9f-256a00e6b692.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/6bb7f079-87bf-467e-a460-4de5daf75993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/11188f51-b2a1-4bcb-9efc-746e05408ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f1017f72-28d7-4b1a-bf35-c9f2c1b8a0e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f68f472c-3107-41c6-b946-59590193c791.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f812c66e-2a57-448e-aa3e-88440533c73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a596524-367d-4059-b4c6-eb171345a064.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fabf5032-6750-4c78-8c66-d9397b8406ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a874c4a-b36f-482b-9883-6ae2c8a9fa7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d05df9ef-5aed-400a-84ad-a158fedbdb47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/e10fecf8-ad50-4d23-b2ed-2c69b3157552.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f84bb52c-954f-4133-b0b1-3bf1b59e218f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fd481a4b-4381-4890-8bb6-7fbc5e1470a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/bb2842a9-492c-49c7-9615-eb90b879e601.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d281eba9-1b27-4cd7-9601-81749907aa34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f8b61c58-f2fb-4064-a7aa-4cc48795cbd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/c0498868-eed3-4ff5-b67f-503bf2d8c278.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/9615f2c1-fa4a-4a21-b253-879cac34fdf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3d7da927-6857-4095-98d8-78b51f6a8698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/ec147232-a96e-4044-bc4d-2d031c3fd3a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/4c64ba86-6da8-42a9-90b4-7211bbfa15d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/59457720-3e70-4321-942e-d6343c9f1a86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/065f4541-a7a2-4cb7-b7ab-48cdfc1d9e3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/b5096629-951f-4e60-ae9f-256a00e6b692.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/6bb7f079-87bf-467e-a460-4de5daf75993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/11188f51-b2a1-4bcb-9efc-746e05408ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f1017f72-28d7-4b1a-bf35-c9f2c1b8a0e2.jpg
 • 52500m2
Ref: BC585
قیمت فروش
99 000 €
 • 52500m2
Ref: BC585

قطعه زمین در اوریکو

زمین زیبا در اوریک

5,25 هکتار (52500 متر مربع) زمین در نزدیکی رودخانه. طبیعت پاک، هوای تازه، منطقه آرام، مکانی آرام.

اوریک (به انگلیسی: Ourique) شهری است که در منطقه آلنتجو در جنوب پرتغال واقع شده است. این شهر جذاب و آرام است که با نواحی اطرا و زیبا، معماری سنتی و شیوه زندگی آرام، بازدیدکنندگان و گردشگران را به خود جذب می کند. اطراف آن را تپه‌ها و جنگل‌های فوق العاده ای احاطه کرده‌اند که آن را به مقصدی ایده‌آل برای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و سایر فعالیت‌های فضای باز تبدیل می‌کند.
Ourique یک مقصد فوق العاده برای کسانی است که به دنبال تجربه زیبایی و تاریخ منطقه آلنتجو پرتغال هستند. شما می توانید یک زمین بزرگ داشته باشید و یک مقصد توریستی فوق العاده بسازید. یا می توانید خانه رویایی خود را برای زندگی بسازید. همچنین می تواند مکانی باشد که در آن می توانید در یک شهر شلوغ و پر سر و صدا استراحت کنید و به آرامش برسید.

این ملک یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری سودآور است. موقعیت مکانی مناسب برای کسانی است که آرامش و طبیعت را دوست دارند.
این قطعه زمین با چه مکان هایی چه فاصله ای دارد؟
- 3 دقیقه رانندگی از پارک کمپیزمو.
- 11 دقیقه رانندگی از Pingo Doce Ourique.
- 45 دقیقه با ماشین تا Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
(چشم انداز ساحلی فوق العاده با صخره ها، سواحل و جانوران فراوان با پرندگان شکاری و سمورهای دریایی).
- یک ساعت رانندگی از Praia do Almograve (ساحل)؛
- یک ساعت رانندگی از پورتیمائو زیبا.
- دو ساعت رانندگی از لیسبون.

برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ویژگی های اموال

 • سال ساخت: 1937
 • راه ماشین رو
 • چشم انداز:

محل

درخواست