قطعه زمین در اوریکو - برای فروش - Beja - BC585

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f68f472c-3107-41c6-b946-59590193c791.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f812c66e-2a57-448e-aa3e-88440533c73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a596524-367d-4059-b4c6-eb171345a064.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fabf5032-6750-4c78-8c66-d9397b8406ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a874c4a-b36f-482b-9883-6ae2c8a9fa7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d05df9ef-5aed-400a-84ad-a158fedbdb47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/e10fecf8-ad50-4d23-b2ed-2c69b3157552.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f84bb52c-954f-4133-b0b1-3bf1b59e218f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fd481a4b-4381-4890-8bb6-7fbc5e1470a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/bb2842a9-492c-49c7-9615-eb90b879e601.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d281eba9-1b27-4cd7-9601-81749907aa34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f8b61c58-f2fb-4064-a7aa-4cc48795cbd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/c0498868-eed3-4ff5-b67f-503bf2d8c278.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/9615f2c1-fa4a-4a21-b253-879cac34fdf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3d7da927-6857-4095-98d8-78b51f6a8698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/ec147232-a96e-4044-bc4d-2d031c3fd3a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/4c64ba86-6da8-42a9-90b4-7211bbfa15d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/59457720-3e70-4321-942e-d6343c9f1a86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/065f4541-a7a2-4cb7-b7ab-48cdfc1d9e3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/b5096629-951f-4e60-ae9f-256a00e6b692.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/6bb7f079-87bf-467e-a460-4de5daf75993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/11188f51-b2a1-4bcb-9efc-746e05408ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f1017f72-28d7-4b1a-bf35-c9f2c1b8a0e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f68f472c-3107-41c6-b946-59590193c791.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f812c66e-2a57-448e-aa3e-88440533c73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a596524-367d-4059-b4c6-eb171345a064.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fabf5032-6750-4c78-8c66-d9397b8406ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3a874c4a-b36f-482b-9883-6ae2c8a9fa7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d05df9ef-5aed-400a-84ad-a158fedbdb47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/e10fecf8-ad50-4d23-b2ed-2c69b3157552.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f84bb52c-954f-4133-b0b1-3bf1b59e218f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/fd481a4b-4381-4890-8bb6-7fbc5e1470a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/bb2842a9-492c-49c7-9615-eb90b879e601.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/d281eba9-1b27-4cd7-9601-81749907aa34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f8b61c58-f2fb-4064-a7aa-4cc48795cbd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/c0498868-eed3-4ff5-b67f-503bf2d8c278.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/9615f2c1-fa4a-4a21-b253-879cac34fdf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/3d7da927-6857-4095-98d8-78b51f6a8698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/ec147232-a96e-4044-bc4d-2d031c3fd3a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/4c64ba86-6da8-42a9-90b4-7211bbfa15d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/59457720-3e70-4321-942e-d6343c9f1a86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/065f4541-a7a2-4cb7-b7ab-48cdfc1d9e3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/b5096629-951f-4e60-ae9f-256a00e6b692.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/6bb7f079-87bf-467e-a460-4de5daf75993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/11188f51-b2a1-4bcb-9efc-746e05408ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/171721/f1017f72-28d7-4b1a-bf35-c9f2c1b8a0e2.jpg
 • 52500m2
Ref: BC585
قیمت فروش
99 000 €
 • 52500m2
Ref: BC585

قطعه زمین در اوریکو

زمین زیبا در اوریک

5,25 هکتار (52500 متر مربع) زمین در نزدیکی رودخانه. طبیعت پاک، هوای تازه، منطقه آرام، مکانی آرام.

اوریک (به انگلیسی: Ourique) شهری است که در منطقه آلنتجو در جنوب پرتغال واقع شده است. این شهر جذاب و آرام است که با نواحی اطرا و زیبا، معماری سنتی و شیوه زندگی آرام، بازدیدکنندگان و گردشگران را به خود جذب می کند. اطراف آن را تپه‌ها و جنگل‌های فوق العاده ای احاطه کرده‌اند که آن را به مقصدی ایده‌آل برای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و سایر فعالیت‌های فضای باز تبدیل می‌کند.
Ourique یک مقصد فوق العاده برای کسانی است که به دنبال تجربه زیبایی و تاریخ منطقه آلنتجو پرتغال هستند. شما می توانید یک زمین بزرگ داشته باشید و یک مقصد توریستی فوق العاده بسازید. یا می توانید خانه رویایی خود را برای زندگی بسازید. همچنین می تواند مکانی باشد که در آن می توانید در یک شهر شلوغ و پر سر و صدا استراحت کنید و به آرامش برسید.

این ملک یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری سودآور است. موقعیت مکانی مناسب برای کسانی است که آرامش و طبیعت را دوست دارند.
این قطعه زمین با چه مکان هایی چه فاصله ای دارد؟
- 3 دقیقه رانندگی از پارک کمپیزمو.
- 11 دقیقه رانندگی از Pingo Doce Ourique.
- 45 دقیقه با ماشین تا Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
(چشم انداز ساحلی فوق العاده با صخره ها، سواحل و جانوران فراوان با پرندگان شکاری و سمورهای دریایی).
- یک ساعت رانندگی از Praia do Almograve (ساحل)؛
- یک ساعت رانندگی از پورتیمائو زیبا.
- دو ساعت رانندگی از لیسبون.

برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ویژگی های اموال

 • سال ساخت: 1937
 • راه ماشین رو
 • چشم انداز:

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید