فضای تجاری برای فروش در Alto de Santo Amaro - برای فروش - Lisboa

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/f2146d6d-6365-4b2f-8600-35176003ee64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/a1ebd5ca-19a4-4b27-bdaf-1b2823092d01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/ce486523-d19e-48e2-84f1-e2b218e76d2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/9ed3c5c6-3aa4-43b0-bf04-4ada9c4b9d61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/3bf9f2bd-68be-471f-9a6d-e06fa9aee073.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/eb604dd0-b405-4534-99cf-4be16f3072f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/bfd3181f-1a4c-4450-99e2-92a59cdd06be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/b7250aa2-d0f4-43d7-a386-06d407af1ed3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/c7afec7f-3740-4e2e-965a-ebfcc78b0ae7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/4a24e717-254f-4992-a23c-d91d11cc54fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/77060d03-4c52-4c26-b915-ce56d38d6c89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/21c323aa-25c4-4009-97af-b9d326b537ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/5d148287-f12f-4f65-ab58-0d3984f11066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/f3b41c8a-910c-41b6-a941-0becbf460992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/a4b61618-683d-4621-9502-72f32245bc39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/7a729a3b-07a5-4b54-aa2c-1594b711fc50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/fab61b17-22fd-4125-b555-ea80f8868acc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/c959be6d-5c9e-424f-9f50-f099485098ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/f42be347-3635-4e8e-a02f-4605cfcd3dea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/b679a68c-d3b5-43b3-b576-5e5037caad18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/e3350bc1-b29e-463a-b5e7-e7ed531f73dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/ad978273-61bb-471c-8870-351d0a8a5581.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/f2146d6d-6365-4b2f-8600-35176003ee64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/a1ebd5ca-19a4-4b27-bdaf-1b2823092d01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/ce486523-d19e-48e2-84f1-e2b218e76d2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/9ed3c5c6-3aa4-43b0-bf04-4ada9c4b9d61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/3bf9f2bd-68be-471f-9a6d-e06fa9aee073.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/eb604dd0-b405-4534-99cf-4be16f3072f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/bfd3181f-1a4c-4450-99e2-92a59cdd06be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/b7250aa2-d0f4-43d7-a386-06d407af1ed3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/c7afec7f-3740-4e2e-965a-ebfcc78b0ae7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/4a24e717-254f-4992-a23c-d91d11cc54fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/77060d03-4c52-4c26-b915-ce56d38d6c89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/21c323aa-25c4-4009-97af-b9d326b537ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/5d148287-f12f-4f65-ab58-0d3984f11066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/f3b41c8a-910c-41b6-a941-0becbf460992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/a4b61618-683d-4621-9502-72f32245bc39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/7a729a3b-07a5-4b54-aa2c-1594b711fc50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/fab61b17-22fd-4125-b555-ea80f8868acc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/c959be6d-5c9e-424f-9f50-f099485098ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/f42be347-3635-4e8e-a02f-4605cfcd3dea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/b679a68c-d3b5-43b3-b576-5e5037caad18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/e3350bc1-b29e-463a-b5e7-e7ed531f73dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181769/ad978273-61bb-471c-8870-351d0a8a5581.jpg
 • 4
 • 285m2
Ref: BC629
قیمت فروش 799 000 €
 • 4
 • 285m2
Ref: BC629

فضای تجاری برای فروش در Alto de Santo Amaro

فضای تجاری و انبار در مرکز لیسبون، در منطقه ای مهم که در یکی از شلوغ ترین شریان های آلکانترا واقع شده است. این ملک در سال 2023 به طور کامل بازسازی شده است و برای صنعت، خدمات یا یک انبار تدارکات در مرکز لیسبون ایده آل است.
2 فضای تجاری و یک انبار در مرکز لیسبون، در منطقه ای برجسته در یکی از شلوغ ترین شریان های آلکانتارا واقع شده است.

ملک دارای 2 پنجره بزرگ به مساحت 30 متر مربع رو به خیابان اصلی با عرض 4.60 متر هر کدام با ویو و نور عالی است.
بازسازی شده است و برای صنعت، خدمات یا یک انبار تدارکات در مرکز لیسبون ایده آل است و کاربرد دارد. مساحت کل 285 متر مربع است.

امکان جداسازی 2 فضای تجاری و تبدیل آنها به 2 فروشگاه مجزا یکی 51 متر مربعی با سکوی آسانسور باربری به ظرفیت 500 کیلوگرم و حجم 4.8 متر مکعب وجود دارد. فروشگاه دیگر دارای یک سرویس بهداشتی و مساحت مفید 46 متر مربع با کف سرامیکی است.

زیرزمین 188 متر مربعی دارای فضای بزرگ برای انبار و ارتفاع سقف تا 3.90 متر، 1 دفتر، 2 انباری و 2 حمام کامل با دوش می باشد.

این ملک دارای سقف کاذب با روشنایی LED توکار، توری امنیتی برقی، تنظیم جریان و پروژکتورهای LED در مسیر برقی، 3 تابلو برق سه فاز جدید، سیستم تشخیص حریق خودکار، روشنایی اضطراری، سنسورهای حرکتی، ظرفیت شارژ خودروهای برقی است.

این ملک دارای موقعیت عالی است: در کنار Largo do Calvário، CP Station، Marginal، ISA، CUF، Docks و LX Factory و ایستگاه مترو قرار دارد.

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1988
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید