برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/e95cce7b-7289-415a-aa89-35dd33d6aa7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/fd95a5c7-ab2a-4bc3-bc26-c00f12ece443.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/2acf500c-5686-4380-959d-a147eea2b248.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/bdfb7b94-49fa-4ac1-b1ce-a80f3953ec39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/0954ec7c-302a-44af-9060-044665bec97c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/0e1c682c-58dd-40cb-96a5-c7108681a1a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/375ac115-7318-473e-bd40-709017e1c0d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/b0f3ee3d-0ace-42f3-a9f8-527e3d8aa169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/c3f62141-76ef-4d97-92d3-aa15dc02bc5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/cff5a144-f672-4677-9563-b6c1ab0ca13e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/b5cd99dc-f61e-48c5-9605-5a782b49d0c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/79cd153e-3432-4174-8763-7f23b0aa5b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/484dd033-a934-4724-a349-8e6f1c866e16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/fd375e12-3fcd-4b5f-8721-df76d0949315.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/f366b610-9eec-45a3-aae5-f32d8fd3a995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/e95cce7b-7289-415a-aa89-35dd33d6aa7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/fd95a5c7-ab2a-4bc3-bc26-c00f12ece443.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/2acf500c-5686-4380-959d-a147eea2b248.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/bdfb7b94-49fa-4ac1-b1ce-a80f3953ec39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/0954ec7c-302a-44af-9060-044665bec97c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/0e1c682c-58dd-40cb-96a5-c7108681a1a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/375ac115-7318-473e-bd40-709017e1c0d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/b0f3ee3d-0ace-42f3-a9f8-527e3d8aa169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/c3f62141-76ef-4d97-92d3-aa15dc02bc5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/cff5a144-f672-4677-9563-b6c1ab0ca13e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/b5cd99dc-f61e-48c5-9605-5a782b49d0c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/79cd153e-3432-4174-8763-7f23b0aa5b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/484dd033-a934-4724-a349-8e6f1c866e16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/fd375e12-3fcd-4b5f-8721-df76d0949315.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160680/f366b610-9eec-45a3-aae5-f32d8fd3a995.jpg
 • 2
 • 2
 • 140,6m2
 • 130,6m2
Ref: BC506
قیمت فروش 400 000 €
 • 2
 • 2
 • 140,6m2
 • 130,6m2
Ref: BC506

ویژگی های اموال

 • طبقات: 3
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: , ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید