برای فروش - Leiria

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/8e3509ef-5c89-4486-99c4-919f978a7f8f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/1267ca0e-d2f0-4ade-88be-a6ffb67d0098.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/d13aecb3-94c6-4b19-98db-31f70303e7d7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/2d950da2-1597-45c9-a452-1dcc948bce45.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/f1d84c0b-9b12-41a5-8d87-cf7dac97366b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/20b4e078-6648-4510-b964-5156b6b2f803.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/01301bea-dce4-4e63-9e87-0a795166c23b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/072a7f15-8ba3-4375-8363-13bc8b4d59fe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/96f4b6a3-d2fc-4e86-9162-aea0b6e4e6e6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/63044d43-98b3-440e-b9dd-864f6b86f504.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/ddfa8f96-2c01-4e7d-b69c-7b382f03cf3c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/aa78d108-1f39-4f26-9ad8-ffa261139b6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/0c708ae6-5de8-49af-a637-f3f452ea6a77.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/7001c7fc-f108-4182-81ed-c6113cef3777.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/920db932-4952-4991-a879-3bfc6eb83e04.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/329d1643-101e-4dc8-960a-1691cd54d27e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/cc8767e6-0f68-49a1-bfc8-3a3758c9e772.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/8c9cfa78-43da-4eba-8f0c-55a2a7073479.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/5e1edcab-d608-4393-ab96-a15c8df4f27b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/4bc6ecad-ba04-4260-b481-d1df86cf9320.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/d1d9c76a-8554-4fbc-a4fb-0ac0bb1d6b5c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/eb6c44f1-4ac0-410d-b3df-0e94059c5e9a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/14e168e3-ba8f-45fe-a7df-70b289015ff6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/d4d352bb-18f5-47b9-8883-3d464f832350.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/8e3509ef-5c89-4486-99c4-919f978a7f8f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/1267ca0e-d2f0-4ade-88be-a6ffb67d0098.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/d13aecb3-94c6-4b19-98db-31f70303e7d7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/2d950da2-1597-45c9-a452-1dcc948bce45.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/f1d84c0b-9b12-41a5-8d87-cf7dac97366b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/20b4e078-6648-4510-b964-5156b6b2f803.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/01301bea-dce4-4e63-9e87-0a795166c23b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/072a7f15-8ba3-4375-8363-13bc8b4d59fe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/96f4b6a3-d2fc-4e86-9162-aea0b6e4e6e6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/63044d43-98b3-440e-b9dd-864f6b86f504.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/ddfa8f96-2c01-4e7d-b69c-7b382f03cf3c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/aa78d108-1f39-4f26-9ad8-ffa261139b6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/0c708ae6-5de8-49af-a637-f3f452ea6a77.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/7001c7fc-f108-4182-81ed-c6113cef3777.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/920db932-4952-4991-a879-3bfc6eb83e04.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/329d1643-101e-4dc8-960a-1691cd54d27e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/cc8767e6-0f68-49a1-bfc8-3a3758c9e772.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/8c9cfa78-43da-4eba-8f0c-55a2a7073479.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/5e1edcab-d608-4393-ab96-a15c8df4f27b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/4bc6ecad-ba04-4260-b481-d1df86cf9320.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/d1d9c76a-8554-4fbc-a4fb-0ac0bb1d6b5c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/eb6c44f1-4ac0-410d-b3df-0e94059c5e9a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/14e168e3-ba8f-45fe-a7df-70b289015ff6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160850/d4d352bb-18f5-47b9-8883-3d464f832350.png
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC534
قیمت فروش 500 000 €
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC534

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • ویزا طلایی
 • طبقات: 2
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید