برای فروش - Leiria

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/23e8c4b5-e539-45d4-8d3a-c13797bff2c8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/03d54845-840b-43ae-abe5-fefeda55bf5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/5dcd6c84-5521-45e0-bf3b-448b73a41474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/291a8185-be69-4c3e-ace1-ed14e1ec89ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/0a4ced70-2b6b-4540-8857-e854bb0362a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/7de986e9-4f27-4d5c-96d0-32836db94163.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/7ca14c87-6f73-43d2-8ec3-e6c1ea5f9c04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/d0b452d9-1403-467b-a306-085c09629c01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/f5cbf168-a286-48bd-b21c-96015b0091d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b2c9268b-135d-40b4-ba17-cd7ce4c20a0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/0f30bd50-5448-41a7-a475-cfe572b7589c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/c7a6e4b6-bd16-4315-8b90-809f178a7812.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/68a57068-4779-489d-ad77-d8f334f3c0f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/fffb934f-7543-4eeb-bcde-3000113d434b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/450d689f-7b89-47f2-9cec-12849ae4faf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/8fca8179-c9ea-4486-be31-44ccb97c29cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/8bd8c9ca-10ee-4b7e-b838-ba5b6e995a29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a3983223-b327-4349-ab22-ad64d458bf26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/d6f6fea3-f358-45b0-8339-9d4aa1c17bfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b9c5a270-cfb0-4e58-a060-8e108ee801da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a1212d82-aadb-4e48-b4e5-b86b78005e8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/3059cf58-f209-4f01-84bf-78f52febc72c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/04d2d9ed-14f4-4a84-91f1-420ad7335743.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a289d381-8998-4168-81aa-73fb35e813ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/10e0e5a7-8e7f-41e1-92e1-5105c5614a0d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/2853bff3-b627-4524-adc6-f211c558880b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/65aebf84-22bb-4773-abd2-1c32a2ad8dd3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/e98ef4d1-14fb-4726-b2e7-65213102581a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/30eaa0f3-9fe9-4a52-a915-03d9193256dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a346796b-64cb-4955-a048-dbf6cbc885f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b835914a-8ead-43ac-9cf4-4a512a0e3553.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/87dc36cb-dd0f-4de9-a07c-3064c61649f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b222c27c-80a2-4190-bfae-05f1443ceb68.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/23e8c4b5-e539-45d4-8d3a-c13797bff2c8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/03d54845-840b-43ae-abe5-fefeda55bf5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/5dcd6c84-5521-45e0-bf3b-448b73a41474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/291a8185-be69-4c3e-ace1-ed14e1ec89ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/0a4ced70-2b6b-4540-8857-e854bb0362a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/7de986e9-4f27-4d5c-96d0-32836db94163.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/7ca14c87-6f73-43d2-8ec3-e6c1ea5f9c04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/d0b452d9-1403-467b-a306-085c09629c01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/f5cbf168-a286-48bd-b21c-96015b0091d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b2c9268b-135d-40b4-ba17-cd7ce4c20a0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/0f30bd50-5448-41a7-a475-cfe572b7589c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/c7a6e4b6-bd16-4315-8b90-809f178a7812.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/68a57068-4779-489d-ad77-d8f334f3c0f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/fffb934f-7543-4eeb-bcde-3000113d434b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/450d689f-7b89-47f2-9cec-12849ae4faf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/8fca8179-c9ea-4486-be31-44ccb97c29cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/8bd8c9ca-10ee-4b7e-b838-ba5b6e995a29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a3983223-b327-4349-ab22-ad64d458bf26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/d6f6fea3-f358-45b0-8339-9d4aa1c17bfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b9c5a270-cfb0-4e58-a060-8e108ee801da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a1212d82-aadb-4e48-b4e5-b86b78005e8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/3059cf58-f209-4f01-84bf-78f52febc72c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/04d2d9ed-14f4-4a84-91f1-420ad7335743.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a289d381-8998-4168-81aa-73fb35e813ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/10e0e5a7-8e7f-41e1-92e1-5105c5614a0d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/2853bff3-b627-4524-adc6-f211c558880b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/65aebf84-22bb-4773-abd2-1c32a2ad8dd3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/e98ef4d1-14fb-4726-b2e7-65213102581a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/30eaa0f3-9fe9-4a52-a915-03d9193256dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/a346796b-64cb-4955-a048-dbf6cbc885f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b835914a-8ead-43ac-9cf4-4a512a0e3553.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/87dc36cb-dd0f-4de9-a07c-3064c61649f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97049/b222c27c-80a2-4190-bfae-05f1443ceb68.png
از جانب قیمت فروش 635 000 €

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • زمین تنیس
 • اسپا
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2022
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • فضای پارکینگ

محل

درخواست

برای فروش - Leiria

28 کسرهای موجود

ارجاع
BC124
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
635 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC125
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
635 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC126
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
635 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC127
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
635 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC128
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC129
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC130
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC131
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
148 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC132
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
228 m2
قیمت EUR
1 100 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC133
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
144 m2
قیمت EUR
710 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC134
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
144 m2
قیمت EUR
710 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC135
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
750 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC136
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
750 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC137
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
750 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC138
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
750 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC139
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
800 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC140
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
800 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC141
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
820 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC142
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
830 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC143
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
690 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC144
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC145
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC146
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC147
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC148
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC149
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC150
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC151
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
153 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید