برای فروش - Leiria - BC123

برای فروش - Leiria - BC136

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/bcb07251-1dca-4993-ad8a-32bc095218d6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/987ceb09-3880-4765-8248-b6cd42d4ccc7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/cb630276-053c-41f9-99f2-5430317d1a82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/d390e551-062f-4521-a364-417a344aa1a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/e9d38675-6065-4372-8127-8e0fe1c7d80f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/de231963-be39-4742-9fc8-30ead4d0b9a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/2c60df44-2276-4ffe-941a-4c0ee590ba32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/8ca0c466-b08f-4aa9-ab18-be9decb1456a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/e11218bf-5c69-4835-9413-6341484032da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/cdca7cc5-4765-41ff-8bc0-ee2200d5050f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/9c4eeb62-7285-4185-bef7-d0834f0e7c3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/9a3cc9eb-0d9e-4e91-ae74-5b18a3bdf73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/c5dfd3c0-26ed-4a34-8327-07a148858d0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/ecc4d52e-5d98-4f1a-829a-22055d5de7d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/8d344f91-12c7-4f5f-8706-00615d13d05d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/8ba64a86-f8f3-430c-ba67-7aab9abaf03e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/2a7b6dd9-51db-4a75-b265-22627cb4b56d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/4e0bafd4-934e-4d42-bf62-12c6949fa27b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/bdb53b17-227b-4a8e-a9c7-abb7b94acd16.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/db99d020-dad9-4b10-86e4-a3ad2cad61d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/08ac35c8-be1b-4d8f-b459-d5c5081bf16a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/089fb110-81a5-48b7-b972-75bb5628213d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/326cc281-10a3-4bc5-8182-93e046759390.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/d5424645-fa29-410e-9965-48ac36a3cc84.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/bcb07251-1dca-4993-ad8a-32bc095218d6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/987ceb09-3880-4765-8248-b6cd42d4ccc7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/cb630276-053c-41f9-99f2-5430317d1a82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/d390e551-062f-4521-a364-417a344aa1a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/e9d38675-6065-4372-8127-8e0fe1c7d80f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/de231963-be39-4742-9fc8-30ead4d0b9a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/2c60df44-2276-4ffe-941a-4c0ee590ba32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/8ca0c466-b08f-4aa9-ab18-be9decb1456a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/e11218bf-5c69-4835-9413-6341484032da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/cdca7cc5-4765-41ff-8bc0-ee2200d5050f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/9c4eeb62-7285-4185-bef7-d0834f0e7c3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/9a3cc9eb-0d9e-4e91-ae74-5b18a3bdf73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/c5dfd3c0-26ed-4a34-8327-07a148858d0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/ecc4d52e-5d98-4f1a-829a-22055d5de7d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/8d344f91-12c7-4f5f-8706-00615d13d05d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/8ba64a86-f8f3-430c-ba67-7aab9abaf03e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/2a7b6dd9-51db-4a75-b265-22627cb4b56d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/4e0bafd4-934e-4d42-bf62-12c6949fa27b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/bdb53b17-227b-4a8e-a9c7-abb7b94acd16.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/db99d020-dad9-4b10-86e4-a3ad2cad61d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/08ac35c8-be1b-4d8f-b459-d5c5081bf16a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/089fb110-81a5-48b7-b972-75bb5628213d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/326cc281-10a3-4bc5-8182-93e046759390.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98383/d5424645-fa29-410e-9965-48ac36a3cc84.png
 • 3
 • 3
 • 153m2
 • 521m2
Ref: BC136
قیمت فروش
750 000 €
 • 3
 • 3
 • 153m2
 • 521m2
Ref: BC136

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • اسپا
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 2
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید