برای فروش - Lisboa - BC442

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/e23cf0f4-e3f7-4382-ac0c-99e9088f383a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/77fa5a93-73b5-4887-855f-b2919732ebee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/8b77b5f5-4a52-47b8-b96f-366196a2e997.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/fb44db26-b7bc-4de6-8760-08cd52d16d4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/d0cd3f06-200b-4214-958a-80c34b29e687.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/2ecb0111-00ff-4b42-8186-f485f4def11a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/10851d71-8128-4b62-b594-ed54fcf5813f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/f319e753-1f52-4123-bf1d-5fb7dd682185.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/6d340413-ac13-411d-b9e3-dea449448a6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/0001fddc-8628-45a8-ac41-592065bbaddb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/12875fdf-641e-4546-bf03-40f5f87b8124.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/ac342dae-9345-4987-a6cd-821f31f1af2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/cf90b4f1-fd40-4e55-807e-05138effdc94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/f0b095a4-3428-4568-9d1e-01ab9215c6ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/1ce95335-e4c0-46a9-8f13-af78a59d6a79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/728b1de4-2f06-445e-ac9d-47947be6ee1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/d43fce63-86bf-4a73-8d7a-19f681da2733.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/e23cf0f4-e3f7-4382-ac0c-99e9088f383a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/77fa5a93-73b5-4887-855f-b2919732ebee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/8b77b5f5-4a52-47b8-b96f-366196a2e997.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/fb44db26-b7bc-4de6-8760-08cd52d16d4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/d0cd3f06-200b-4214-958a-80c34b29e687.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/2ecb0111-00ff-4b42-8186-f485f4def11a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/10851d71-8128-4b62-b594-ed54fcf5813f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/f319e753-1f52-4123-bf1d-5fb7dd682185.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/6d340413-ac13-411d-b9e3-dea449448a6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/0001fddc-8628-45a8-ac41-592065bbaddb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/12875fdf-641e-4546-bf03-40f5f87b8124.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/ac342dae-9345-4987-a6cd-821f31f1af2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/cf90b4f1-fd40-4e55-807e-05138effdc94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/f0b095a4-3428-4568-9d1e-01ab9215c6ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/1ce95335-e4c0-46a9-8f13-af78a59d6a79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/728b1de4-2f06-445e-ac9d-47947be6ee1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/139285/d43fce63-86bf-4a73-8d7a-19f681da2733.jpg
Ref: BC442
قیمت فروش
POA
Ref: BC442

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • باغ
 • طبقات: 3
 • چشم انداز: ,
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید