برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/5cd60db1-bd88-41d7-a8ce-0137d9d5252b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/d1b335ba-4a64-492e-855b-9b3533a599b0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/93a7bd47-283b-486a-8938-172c46608664.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/47befd6c-63d8-43ad-a712-260b4c4f75a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/b0282681-9ab8-45dd-b903-396380cc6cea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/8ebc9d8c-29be-4616-b348-31d187793367.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/3f5a9f3e-4c73-439e-8f4e-5ee1f7643bbf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/b921843f-2607-4666-8872-0732acee8a75.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/fe9c5aa9-d37a-4058-9cc5-64965ca1311d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/7549d29b-111a-4d5a-b64a-876ebb4451ea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/f8a668c2-7907-4527-bbc5-8da806624c28.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/bf4a16eb-2917-4b3d-8bd3-1a5e5d09a3e9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/6a51b549-fb35-49d8-829a-5279b5c96d8b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/c7b40feb-a548-42be-8185-b16bb3cc13cb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/efa82b80-306a-4ffc-a2d3-f6a9c5963aeb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/d19f6dac-b36e-4172-9c36-e8a57f97dc09.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/9e26b0c7-5cef-42e3-8561-d7ab8abef25f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/5e4b4f3c-5f97-4d4d-9abb-b7dabb66a23c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/57f30d18-ca51-402e-a13b-e9edccb65b3d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/bede613b-71e4-41c6-8602-466f370b6ea3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/1312deb2-7863-4959-adb6-41641c99174b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/a34025f0-54bc-4da1-93b4-643bf6ede64f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/76cd9b70-bc3a-4d24-89d9-7adc41329f1f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/fc009f34-a174-48d7-bc3f-8832080f18fa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/6f1bbbe8-c9d2-4599-a164-dd1afee0a42a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/5cd60db1-bd88-41d7-a8ce-0137d9d5252b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/d1b335ba-4a64-492e-855b-9b3533a599b0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/93a7bd47-283b-486a-8938-172c46608664.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/47befd6c-63d8-43ad-a712-260b4c4f75a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/b0282681-9ab8-45dd-b903-396380cc6cea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/8ebc9d8c-29be-4616-b348-31d187793367.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/3f5a9f3e-4c73-439e-8f4e-5ee1f7643bbf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/b921843f-2607-4666-8872-0732acee8a75.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/fe9c5aa9-d37a-4058-9cc5-64965ca1311d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/7549d29b-111a-4d5a-b64a-876ebb4451ea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/f8a668c2-7907-4527-bbc5-8da806624c28.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/bf4a16eb-2917-4b3d-8bd3-1a5e5d09a3e9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/6a51b549-fb35-49d8-829a-5279b5c96d8b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/c7b40feb-a548-42be-8185-b16bb3cc13cb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/efa82b80-306a-4ffc-a2d3-f6a9c5963aeb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/d19f6dac-b36e-4172-9c36-e8a57f97dc09.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/9e26b0c7-5cef-42e3-8561-d7ab8abef25f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/5e4b4f3c-5f97-4d4d-9abb-b7dabb66a23c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/57f30d18-ca51-402e-a13b-e9edccb65b3d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/bede613b-71e4-41c6-8602-466f370b6ea3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/1312deb2-7863-4959-adb6-41641c99174b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/a34025f0-54bc-4da1-93b4-643bf6ede64f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/76cd9b70-bc3a-4d24-89d9-7adc41329f1f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/fc009f34-a174-48d7-bc3f-8832080f18fa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115915/6f1bbbe8-c9d2-4599-a164-dd1afee0a42a.png
 • 1
 • 1
 • 81,72m2
 • 69,52m2
Ref: BC319
قیمت فروش 675 000 €
 • 1
 • 1
 • 81,72m2
 • 69,52m2
Ref: BC319

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • باغ
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2007
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • سال بازسازی: 2016
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید