برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/d0f2bc76-f3b8-4bfa-9f5a-63cba7c4b993.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/e7d66d48-1a87-404f-952a-697d8acc57c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/c2e9cae7-c0ef-4182-ae8d-4cabd9372ad3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/1fdd01d2-7b89-4bf2-9e46-53d846d13575.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/3eb61c1f-d5c4-4dfa-b43e-f23871f0c898.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/c67c758e-2b6a-43cb-ad03-f3e54f2668f9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/bcd6a768-f1d9-44df-a90d-9726e375a3a1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/35e1c762-96a8-4510-8fe8-202e3746198e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/5cfe05e9-4f7b-4877-ad2a-6691bdd56d2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/130927d3-d155-4379-bb86-08b2b132f5dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/9017c754-b7fb-4a09-8b21-692d075d388a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/957a0c28-d091-4d19-865c-fa8fb5c2305d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/4f573ea2-2c72-4571-90d3-4652c516a1e8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/8cdd5c69-4ec7-48de-b93d-1aa856f1ab70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/1985f25d-52d2-41b7-9c7d-078fada6aad3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/c31b93a2-4062-488a-969e-c2820dc595b7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/2d782cb1-ea7c-43cf-8831-0c5a255cb179.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/22b23f85-5a57-4f08-b090-6d5bfab22770.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/b0e24818-518e-4cd7-840d-51929d20f8ee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/bd2a264d-3fc6-4f6b-9399-c84e3658d88c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/19bbc04e-5e3f-44c4-8ebf-af656d4061d4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/adee2505-8b6e-4bcf-a97a-a39778e881bb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/1ee89223-57c5-457e-989a-e8df0998388f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/a2c08317-41d7-4943-aa72-8f95b78e4d41.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/9119da5a-2c79-4d85-8418-1766e584afb5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/d0f2bc76-f3b8-4bfa-9f5a-63cba7c4b993.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/e7d66d48-1a87-404f-952a-697d8acc57c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/c2e9cae7-c0ef-4182-ae8d-4cabd9372ad3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/1fdd01d2-7b89-4bf2-9e46-53d846d13575.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/3eb61c1f-d5c4-4dfa-b43e-f23871f0c898.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/c67c758e-2b6a-43cb-ad03-f3e54f2668f9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/bcd6a768-f1d9-44df-a90d-9726e375a3a1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/35e1c762-96a8-4510-8fe8-202e3746198e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/5cfe05e9-4f7b-4877-ad2a-6691bdd56d2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/130927d3-d155-4379-bb86-08b2b132f5dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/9017c754-b7fb-4a09-8b21-692d075d388a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/957a0c28-d091-4d19-865c-fa8fb5c2305d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/4f573ea2-2c72-4571-90d3-4652c516a1e8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/8cdd5c69-4ec7-48de-b93d-1aa856f1ab70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/1985f25d-52d2-41b7-9c7d-078fada6aad3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/c31b93a2-4062-488a-969e-c2820dc595b7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/2d782cb1-ea7c-43cf-8831-0c5a255cb179.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/22b23f85-5a57-4f08-b090-6d5bfab22770.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/b0e24818-518e-4cd7-840d-51929d20f8ee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/bd2a264d-3fc6-4f6b-9399-c84e3658d88c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/19bbc04e-5e3f-44c4-8ebf-af656d4061d4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/adee2505-8b6e-4bcf-a97a-a39778e881bb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/1ee89223-57c5-457e-989a-e8df0998388f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/a2c08317-41d7-4943-aa72-8f95b78e4d41.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115918/9119da5a-2c79-4d85-8418-1766e584afb5.png
 • 1
 • 1
 • 92,04m2
 • 70,19m2
Ref: BC321
قیمت فروش 675 000 €
 • 1
 • 1
 • 92,04m2
 • 70,19m2
Ref: BC321

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • باغ
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2007
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • سال بازسازی: 2016
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید