برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/8625002f-442a-4ae5-8753-8054cc70431d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/4dd773b4-41eb-42f2-8e6c-c7d477b739da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/1fffe528-7c62-4175-b001-492801786a50.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/06510516-dddc-4efd-b183-6390d17afa8c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/bd2f813a-8579-491b-baee-596a8f3461ca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/08fac726-ee4a-4968-b79e-8fe718dc0826.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/12c24cbd-f0f2-48fd-a865-e53945da17a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/c42661a2-2c1b-4113-b2e8-51e02e9d3e8d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/64174ffd-ec30-4e12-9ac5-76b8bb71a75b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/39d79490-27ec-4990-a84b-4e83531c0078.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/dc497123-d24b-480f-a858-378d7af21ecd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/df12f7b1-c403-472f-82bc-6a23c230dd11.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/661ab6f7-e6ab-46e9-a188-b41feb54ce93.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/3a8c3e57-8c37-4cc9-b9fb-6d255882a960.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/75599cdf-daa8-4169-91a6-e14f343dfe52.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/dc7dd5da-e714-4455-9c8a-c8e4653131b6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/2b7a2d49-e912-4d48-9c00-6a0d2fbf6df2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/fcc4b1a9-6b3f-4c58-afe8-a3cbfd638252.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/73eb252c-3a56-46ce-bcb5-102d376cfd6f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/a3ba8fcc-4565-4c2b-987e-c0b526da17b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/3ecd7017-8e62-4806-b236-a97947918cdf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/d71a4c6f-8d68-4998-a1cf-f70386750b98.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/9a4adbc5-c0a8-4a52-b660-ccd35ce139c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/7dc0eb2d-647f-4b19-8bf4-e2a311e80143.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/76c11ff4-b645-4c5f-b737-09bade150c53.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/8625002f-442a-4ae5-8753-8054cc70431d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/4dd773b4-41eb-42f2-8e6c-c7d477b739da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/1fffe528-7c62-4175-b001-492801786a50.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/06510516-dddc-4efd-b183-6390d17afa8c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/bd2f813a-8579-491b-baee-596a8f3461ca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/08fac726-ee4a-4968-b79e-8fe718dc0826.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/12c24cbd-f0f2-48fd-a865-e53945da17a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/c42661a2-2c1b-4113-b2e8-51e02e9d3e8d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/64174ffd-ec30-4e12-9ac5-76b8bb71a75b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/39d79490-27ec-4990-a84b-4e83531c0078.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/dc497123-d24b-480f-a858-378d7af21ecd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/df12f7b1-c403-472f-82bc-6a23c230dd11.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/661ab6f7-e6ab-46e9-a188-b41feb54ce93.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/3a8c3e57-8c37-4cc9-b9fb-6d255882a960.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/75599cdf-daa8-4169-91a6-e14f343dfe52.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/dc7dd5da-e714-4455-9c8a-c8e4653131b6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/2b7a2d49-e912-4d48-9c00-6a0d2fbf6df2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/fcc4b1a9-6b3f-4c58-afe8-a3cbfd638252.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/73eb252c-3a56-46ce-bcb5-102d376cfd6f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/a3ba8fcc-4565-4c2b-987e-c0b526da17b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/3ecd7017-8e62-4806-b236-a97947918cdf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/d71a4c6f-8d68-4998-a1cf-f70386750b98.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/9a4adbc5-c0a8-4a52-b660-ccd35ce139c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/7dc0eb2d-647f-4b19-8bf4-e2a311e80143.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116039/76c11ff4-b645-4c5f-b737-09bade150c53.png
 • 1
 • 1
 • 84,6m2
 • 66,74m2
Ref: BC331
قیمت فروش 675 000 €
 • 1
 • 1
 • 84,6m2
 • 66,74m2
Ref: BC331

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • باغ
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2007
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • سال بازسازی: 2016
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید