برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/39d7f4fe-b26f-4771-b1fc-50c7471bfe2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/c6aaf820-9b9f-4bad-983e-ff31ace14ef4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/4163d410-04e5-4a6c-bd70-e88c7e4c69d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f2d93af9-d72e-46de-a2ae-ab605b961366.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/13983762-10c6-41f0-a3d0-90d15c757f2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/5155bfd3-bcba-4295-9b56-58dac6cd139f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/48bf4f41-a5ae-4000-a7b8-1e86a42b1529.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f83dcedd-10c6-411d-8edb-3deda0df3af0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/0a288437-56ce-4c1e-adf4-ee5d05eb6534.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/d2948096-12d2-4e27-88d0-b12ff24b106c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f89e9127-ac33-46ac-82db-26b294bb280c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/770c5f48-2305-40c7-a12f-9874aac67ae9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/b67bbe0d-f276-4393-bf3f-5156df532100.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/191d2c2a-e054-45b2-b41e-09a22e30cfec.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/55d1d7f3-ac17-493d-a7b0-420714b2f427.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/4ef0333b-9059-43cc-93ea-1e8e904b3619.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f749628a-cacf-4f8f-b7c0-228b303d53d1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/c9d9542b-2cc5-46c2-8e30-071624fccd33.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/b9a8c167-efaf-4da6-96fd-fd63c94f0d76.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/4a04b075-16be-4350-a441-63e825534469.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/5787fa16-b334-43ef-ab39-2003177e2a91.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/e7b197c4-1ad8-4045-94ea-128b293fe336.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/18fcbe53-73f6-4ad0-99a3-3b56cfe06c4d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/93abe9d6-78fd-4422-8043-3e152b36b164.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/8e801c0f-22e5-4513-bdbf-5ba56614de01.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/39d7f4fe-b26f-4771-b1fc-50c7471bfe2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/c6aaf820-9b9f-4bad-983e-ff31ace14ef4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/4163d410-04e5-4a6c-bd70-e88c7e4c69d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f2d93af9-d72e-46de-a2ae-ab605b961366.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/13983762-10c6-41f0-a3d0-90d15c757f2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/5155bfd3-bcba-4295-9b56-58dac6cd139f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/48bf4f41-a5ae-4000-a7b8-1e86a42b1529.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f83dcedd-10c6-411d-8edb-3deda0df3af0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/0a288437-56ce-4c1e-adf4-ee5d05eb6534.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/d2948096-12d2-4e27-88d0-b12ff24b106c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f89e9127-ac33-46ac-82db-26b294bb280c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/770c5f48-2305-40c7-a12f-9874aac67ae9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/b67bbe0d-f276-4393-bf3f-5156df532100.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/191d2c2a-e054-45b2-b41e-09a22e30cfec.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/55d1d7f3-ac17-493d-a7b0-420714b2f427.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/4ef0333b-9059-43cc-93ea-1e8e904b3619.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/f749628a-cacf-4f8f-b7c0-228b303d53d1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/c9d9542b-2cc5-46c2-8e30-071624fccd33.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/b9a8c167-efaf-4da6-96fd-fd63c94f0d76.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/4a04b075-16be-4350-a441-63e825534469.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/5787fa16-b334-43ef-ab39-2003177e2a91.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/e7b197c4-1ad8-4045-94ea-128b293fe336.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/18fcbe53-73f6-4ad0-99a3-3b56cfe06c4d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/93abe9d6-78fd-4422-8043-3e152b36b164.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/116069/8e801c0f-22e5-4513-bdbf-5ba56614de01.png
 • 1
 • 1
 • 97,33m2
 • 80,28m2
Ref: BC346
قیمت فروش 695 000 €
 • 1
 • 1
 • 97,33m2
 • 80,28m2
Ref: BC346

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • باغ
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2007
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • سال بازسازی: 2016
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید