برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/fa57d95e-9317-49f7-b63b-c9b35817a2bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/f6d8cf3f-e4bb-419f-b48f-63faf1c84673.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/73fd75a5-40ba-44cc-8126-a6d426142c74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/31b7401a-4222-48c2-8c1d-43ef2e781edf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/0386c49f-2d01-43f3-9186-bdc575b62f14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/804df177-97ba-42b5-9519-ba559e12c943.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/96eeef85-fd35-4e93-858e-51d089c1e10f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/dcc99ca1-6ea7-419b-aff1-37f79e180479.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/ca0f8a01-6e1d-4ed9-9606-c0259ad9e84d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/bd0a5646-4490-4dc1-8f15-54d1cac20048.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/0540b92f-c59c-41b2-a9b3-d3beaf35bc0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/01e0057a-614a-4aa4-8b4a-349650e06072.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/fac99a0d-f8a0-421a-9a3e-c9a6a981d080.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/fd5dc361-2dda-4eab-ae7a-377a46823fb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/e53646e1-f9be-44d3-8c5a-c4d95528c54c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/422bd3e2-6bf7-4553-816a-356cecffd4a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/6814cf99-4f5b-4038-9633-a1bf7658d105.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/16281577-d125-4892-9b97-5063bca7d34d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/13e1c1c3-4ac4-464d-9659-50b2a1c44d64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/fa57d95e-9317-49f7-b63b-c9b35817a2bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/f6d8cf3f-e4bb-419f-b48f-63faf1c84673.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/73fd75a5-40ba-44cc-8126-a6d426142c74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/31b7401a-4222-48c2-8c1d-43ef2e781edf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/0386c49f-2d01-43f3-9186-bdc575b62f14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/804df177-97ba-42b5-9519-ba559e12c943.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/96eeef85-fd35-4e93-858e-51d089c1e10f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/dcc99ca1-6ea7-419b-aff1-37f79e180479.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/ca0f8a01-6e1d-4ed9-9606-c0259ad9e84d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/bd0a5646-4490-4dc1-8f15-54d1cac20048.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/0540b92f-c59c-41b2-a9b3-d3beaf35bc0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/01e0057a-614a-4aa4-8b4a-349650e06072.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/fac99a0d-f8a0-421a-9a3e-c9a6a981d080.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/fd5dc361-2dda-4eab-ae7a-377a46823fb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/e53646e1-f9be-44d3-8c5a-c4d95528c54c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/422bd3e2-6bf7-4553-816a-356cecffd4a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/6814cf99-4f5b-4038-9633-a1bf7658d105.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/16281577-d125-4892-9b97-5063bca7d34d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162040/13e1c1c3-4ac4-464d-9659-50b2a1c44d64.jpg
 • 3
 • 2
 • 108,5m2
 • 98m2
 • 206,18m2
Ref: BC536
قیمت فروش 300 000 €
 • 3
 • 2
 • 108,5m2
 • 98m2
 • 206,18m2
Ref: BC536

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • فاصله کم تا مراکز: , , ,
 • سال ساخت: 2001
 • طبقات: 4
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید