اجاره ها - Lisboa - BC688

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/32ac350e-ee49-47c7-9570-cca66a713bc9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/80afe4c3-5230-490e-a146-f2060fec3fd7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/48de8de0-4288-45f9-964f-096b85e9151c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/e25f175e-85d4-4be3-bea1-fae919e155bc.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/5d48112b-e678-49e6-9912-09c98ecaaac7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/dc89e9bf-573f-4e6b-8d69-e615dba2b0e0.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/54e46d6d-f737-4058-b687-f6c3afc5bc7a.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/29811ee1-f431-4445-9299-50ee52341d3e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/004311f2-eb92-4ac6-a2e0-239a9aeaca3f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/2f4e3f10-d12a-440a-8e67-ebfc0210267b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/95d6f8c8-22f0-40fd-a5ba-5dd5891ca15c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/a91b5d86-c25c-4ca8-a5ec-79117a73f73a.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/6b1e4453-a07b-4358-b136-ad6cd4ba763f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/a9b20a90-415c-45b5-a5fc-1be46083b59a.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/f0624b5a-4860-4db2-858a-5e02ef7ff274.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/04db8911-99ec-4ac9-b109-d66de38fe011.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/17fea017-1fbf-453f-be2a-75be0dc62b46.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/41c86083-0873-40c1-ad88-a43e3bf3a857.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/3d4b5602-a960-4d7f-bf07-28762c6cc50e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/213f9aa9-d7a6-4e6e-b669-59dcdd00ad42.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/ce0c34e8-3f00-4a2b-95de-5aba20ce0302.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/860193ad-4c5f-4ecc-b0e2-9ac6348b756f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/4746dc53-74da-4232-bcb8-44efca22684c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/66a8bd0a-b749-4d1a-917c-852020db0575.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/359beaff-d54e-4d6f-ae00-d9f618d1836b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/32ac350e-ee49-47c7-9570-cca66a713bc9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/80afe4c3-5230-490e-a146-f2060fec3fd7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/48de8de0-4288-45f9-964f-096b85e9151c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/e25f175e-85d4-4be3-bea1-fae919e155bc.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/5d48112b-e678-49e6-9912-09c98ecaaac7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/dc89e9bf-573f-4e6b-8d69-e615dba2b0e0.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/54e46d6d-f737-4058-b687-f6c3afc5bc7a.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/29811ee1-f431-4445-9299-50ee52341d3e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/004311f2-eb92-4ac6-a2e0-239a9aeaca3f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/2f4e3f10-d12a-440a-8e67-ebfc0210267b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/95d6f8c8-22f0-40fd-a5ba-5dd5891ca15c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/a91b5d86-c25c-4ca8-a5ec-79117a73f73a.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/6b1e4453-a07b-4358-b136-ad6cd4ba763f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/a9b20a90-415c-45b5-a5fc-1be46083b59a.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/f0624b5a-4860-4db2-858a-5e02ef7ff274.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/04db8911-99ec-4ac9-b109-d66de38fe011.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/17fea017-1fbf-453f-be2a-75be0dc62b46.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/41c86083-0873-40c1-ad88-a43e3bf3a857.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/3d4b5602-a960-4d7f-bf07-28762c6cc50e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/213f9aa9-d7a6-4e6e-b669-59dcdd00ad42.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/ce0c34e8-3f00-4a2b-95de-5aba20ce0302.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/860193ad-4c5f-4ecc-b0e2-9ac6348b756f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/4746dc53-74da-4232-bcb8-44efca22684c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/66a8bd0a-b749-4d1a-917c-852020db0575.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/232324/359beaff-d54e-4d6f-ae00-d9f618d1836b.jpeg
 • 2
 • 2
 • 125m2
Ref: BC688
قیمت اجاره 2 950 € / ماه
 • 2
 • 2
 • 125m2
Ref: BC688

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم جارو برقی مرکزی
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • سونا
 • طبقات: 1
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید