برای فروش - Lisboa - BC743

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/5f84a792-afe0-460b-b225-124314781d3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/b6f94944-6641-48ff-b19d-372bb455eb1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/8b4d8098-8e35-4cd2-8478-4325bbc9cd5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/28b37991-71f1-4f1a-ab8b-bd85c5ab27d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/9679354e-1eb0-49ba-898a-6f8f688f7a9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/81c2ba5b-91ab-4ac3-b7f5-08d1863a2efb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/d59e3b60-d9e2-40b4-b862-aef8c321dbeb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/fdf7cfd4-81ae-4db6-acec-51369aef838f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/6e471eab-db96-4ff2-98d3-3f84818bdacc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/6f116ef9-9f38-47ac-b759-ac60829d52ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/2f00f5bd-f4e1-4e2e-ba2d-aa7b184611e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/1fb05a62-e89b-40a8-a2f9-57617a33ccc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/51aa29f3-add0-4c12-8aeb-e5e745982c3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/16c878b2-6ec8-46ee-b305-2f5b16ad38cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/a03f085b-1b71-4ae4-ad1a-4b64f7be8955.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/f88d471f-fb4b-46d9-b147-eb6ac592414c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/91e4599c-1466-4219-bc43-bc4e1cda090b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/67b472d3-4fe8-4bbc-a039-94efef1e4387.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/67fa0dbe-9742-4e00-b954-cc9d4e9062cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/36b26c59-b74b-48d0-b251-caa5902f4a0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/ce05fe14-5122-4ff4-9433-206279e4c8a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/de071eb5-1b04-4583-a9be-107bdaff2c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/cde6dd12-15b9-47ed-bb2a-c9def03fa341.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/e52ea7b3-2251-403c-8553-6d0c9cbadc50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/f3b0aac8-acde-479e-afc6-4abf79fcf3bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/5f84a792-afe0-460b-b225-124314781d3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/b6f94944-6641-48ff-b19d-372bb455eb1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/8b4d8098-8e35-4cd2-8478-4325bbc9cd5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/28b37991-71f1-4f1a-ab8b-bd85c5ab27d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/9679354e-1eb0-49ba-898a-6f8f688f7a9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/81c2ba5b-91ab-4ac3-b7f5-08d1863a2efb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/d59e3b60-d9e2-40b4-b862-aef8c321dbeb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/fdf7cfd4-81ae-4db6-acec-51369aef838f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/6e471eab-db96-4ff2-98d3-3f84818bdacc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/6f116ef9-9f38-47ac-b759-ac60829d52ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/2f00f5bd-f4e1-4e2e-ba2d-aa7b184611e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/1fb05a62-e89b-40a8-a2f9-57617a33ccc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/51aa29f3-add0-4c12-8aeb-e5e745982c3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/16c878b2-6ec8-46ee-b305-2f5b16ad38cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/a03f085b-1b71-4ae4-ad1a-4b64f7be8955.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/f88d471f-fb4b-46d9-b147-eb6ac592414c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/91e4599c-1466-4219-bc43-bc4e1cda090b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/67b472d3-4fe8-4bbc-a039-94efef1e4387.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/67fa0dbe-9742-4e00-b954-cc9d4e9062cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/36b26c59-b74b-48d0-b251-caa5902f4a0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/ce05fe14-5122-4ff4-9433-206279e4c8a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/de071eb5-1b04-4583-a9be-107bdaff2c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/cde6dd12-15b9-47ed-bb2a-c9def03fa341.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/e52ea7b3-2251-403c-8553-6d0c9cbadc50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258198/f3b0aac8-acde-479e-afc6-4abf79fcf3bd.jpg
 • 4
 • 5
 • 275m2
 • 224m2
Ref: BC743
قیمت فروش
2 650 000 €
 • 4
 • 5
 • 275m2
 • 224m2
Ref: BC743

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: , ,
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید