برای فروش - Lisboa - BC744

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/c2bfed4b-7271-433c-b4ae-618c361cb669.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/385531f3-bb7d-45e8-8949-ea0ec76d357e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/9d7a4f2d-239d-433a-8bdf-81ea6e0505a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/e7048b62-2794-4de0-b411-412668257363.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/ec08b4a1-163a-4b6f-89be-45031505123b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/c078009d-f191-4018-8f29-44fd83119304.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/558c05eb-721c-4b8c-a485-dcf4618af0a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/7b20fed8-6301-4d9e-b954-b74d27556d8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/afa17a56-0d94-440d-9077-88b8e15aee3f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/9ef73c12-8791-4656-a85f-c6af46c68606.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/bc759f55-8d9c-407d-8283-93610b79916e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/0fb13fb2-52c4-426c-84e2-c6b2fb9c991e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/0f490ee2-4f2d-4b05-88e3-a57c8dc71a4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/0d1b0a66-60ae-467c-8077-eaeb5b1d37e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/da9006bc-07ee-41d5-9fbc-7cd82fb6ea5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/53746937-47f2-4d05-822c-1dc99eefffb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/3253c516-4909-48d8-84cf-8e5c03087bbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/6e477695-4fc2-42dd-8d12-60b9a18e1876.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/3ae6f320-6c26-4a3e-b939-cb65d10e3d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/7f0121ac-9432-4c37-9f6e-77c598b42ead.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/4cef2e76-f083-4a2f-b6ce-a3bacdd1f899.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/8ac4fe2f-f4bc-489c-8f33-0acdf9eee22a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/69461c14-2211-42a1-9106-1ed24e3274b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/1b02828b-d122-4110-955a-835f41ef4681.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/3d384330-2ae1-4eaa-8142-b83e66c2b1bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/c2bfed4b-7271-433c-b4ae-618c361cb669.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/385531f3-bb7d-45e8-8949-ea0ec76d357e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/9d7a4f2d-239d-433a-8bdf-81ea6e0505a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/e7048b62-2794-4de0-b411-412668257363.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/ec08b4a1-163a-4b6f-89be-45031505123b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/c078009d-f191-4018-8f29-44fd83119304.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/558c05eb-721c-4b8c-a485-dcf4618af0a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/7b20fed8-6301-4d9e-b954-b74d27556d8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/afa17a56-0d94-440d-9077-88b8e15aee3f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/9ef73c12-8791-4656-a85f-c6af46c68606.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/bc759f55-8d9c-407d-8283-93610b79916e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/0fb13fb2-52c4-426c-84e2-c6b2fb9c991e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/0f490ee2-4f2d-4b05-88e3-a57c8dc71a4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/0d1b0a66-60ae-467c-8077-eaeb5b1d37e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/da9006bc-07ee-41d5-9fbc-7cd82fb6ea5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/53746937-47f2-4d05-822c-1dc99eefffb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/3253c516-4909-48d8-84cf-8e5c03087bbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/6e477695-4fc2-42dd-8d12-60b9a18e1876.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/3ae6f320-6c26-4a3e-b939-cb65d10e3d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/7f0121ac-9432-4c37-9f6e-77c598b42ead.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/4cef2e76-f083-4a2f-b6ce-a3bacdd1f899.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/8ac4fe2f-f4bc-489c-8f33-0acdf9eee22a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/69461c14-2211-42a1-9106-1ed24e3274b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/1b02828b-d122-4110-955a-835f41ef4681.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258199/3d384330-2ae1-4eaa-8142-b83e66c2b1bc.jpg
 • 4
 • 5
 • 262m2
 • 211m2
Ref: BC744
قیمت فروش
2 750 000 €
 • 4
 • 5
 • 262m2
 • 211m2
Ref: BC744

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: , ,
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید