برای فروش - Lisboa - BC752

برای فروش - Lisboa - BC756

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/5680ff7d-3a6f-4264-930a-5ae5ed1f42a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/ba9966f7-544e-47a5-b58f-8350b37075f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/7761f5f4-4b47-4674-8e2e-bd3f50870e12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/1e1b3379-73b3-48e5-83e5-9374881446d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/d0d8c0f9-975f-4822-949c-9d3495c1ec31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/fecd52ff-28c2-4722-8cde-8c225c1b2d3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/9ff9c8a0-22ea-4a4c-acc2-31ce0152c599.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/14ff7e8c-630d-4bb9-8487-c4d8db4a9294.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/edf6b512-a22d-43c6-b7be-e4472555e8b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/291fc58e-3b99-430d-8c06-ce94ecfd7d6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/6cbcab7b-ee22-4705-9bc0-8bbb76cddcaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/2a57ac9d-1d89-42c1-a3c7-ed0d134484b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/fb90e357-c9e3-4fa3-8d3d-2c020fa756a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/68e38feb-53bb-44c6-a7eb-328bd838c15f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/25e278ff-de6d-477a-9df8-a6157bb57801.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/5680ff7d-3a6f-4264-930a-5ae5ed1f42a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/ba9966f7-544e-47a5-b58f-8350b37075f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/7761f5f4-4b47-4674-8e2e-bd3f50870e12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/1e1b3379-73b3-48e5-83e5-9374881446d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/d0d8c0f9-975f-4822-949c-9d3495c1ec31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/fecd52ff-28c2-4722-8cde-8c225c1b2d3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/9ff9c8a0-22ea-4a4c-acc2-31ce0152c599.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/14ff7e8c-630d-4bb9-8487-c4d8db4a9294.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/edf6b512-a22d-43c6-b7be-e4472555e8b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/291fc58e-3b99-430d-8c06-ce94ecfd7d6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/6cbcab7b-ee22-4705-9bc0-8bbb76cddcaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/2a57ac9d-1d89-42c1-a3c7-ed0d134484b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/fb90e357-c9e3-4fa3-8d3d-2c020fa756a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/68e38feb-53bb-44c6-a7eb-328bd838c15f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258306/25e278ff-de6d-477a-9df8-a6157bb57801.jpg
 • 4
 • 4
 • 315,74m2
 • 223,78m2
 • 553,1m2
Ref: BC756
قیمت فروش
2 100 000 €
 • 4
 • 4
 • 315,74m2
 • 223,78m2
 • 553,1m2
Ref: BC756

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • اسپا
 • طبقات: 2
 • چشم انداز: , ,
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید