برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/5ead9081-ded5-4ebf-a223-71f24207656d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/8df5a373-2834-4cd1-8a2c-1fb27b4efaba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/e6c66b89-4f3f-4f4a-95a7-cdeb547085e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/0f9b18c2-ff69-4637-affa-c899df0d6329.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/e133326f-1267-4c3a-8597-99ee2ccadb2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/6bddd005-4c6a-4259-acbd-70b92d31d652.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/ac6dae9b-f7c1-46a8-966e-7d9df1707179.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/44503ed6-0ec9-41c6-b8fe-9ae22d91571f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/06f18818-09b8-4924-8fdd-416f58c0f066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/1467b061-40d6-479f-bce7-fab13be5b302.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/50446c52-adf4-4f71-a409-d95874c85711.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/27022b27-c7fd-4ec6-9834-283a23748948.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/d6e27628-4561-4237-a5d7-38b002858b91.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/8b8f6d4c-dd62-497d-af20-1efd5fcb5890.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/9ae5941f-8c57-4505-acf3-d79f269c9f7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/5a31c5a8-5383-4413-9911-7de42b6cacab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/9c2908ee-6829-4a94-83d4-633b33e97088.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/83746393-f745-4ba4-a081-9bab05330c0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/2316d534-961a-4f11-862d-56b9d0ee2d3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/c1640157-82d1-4e68-b8b5-df33452223c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/100d270e-b1e6-43bb-8f6f-842f8dd363a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/d98b9b72-3cb2-4ff7-a334-e1246da2a7a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/552e9240-4cf9-4661-aa41-e529f6429f42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/97cd23a2-57a8-421d-818b-2f40cd6eecfb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/1dca4383-3483-43a7-83db-33ed9f55d6e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/bfd4bb48-e741-492d-9db3-0f195bff8c95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/5ead9081-ded5-4ebf-a223-71f24207656d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/8df5a373-2834-4cd1-8a2c-1fb27b4efaba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/e6c66b89-4f3f-4f4a-95a7-cdeb547085e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/0f9b18c2-ff69-4637-affa-c899df0d6329.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/e133326f-1267-4c3a-8597-99ee2ccadb2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/6bddd005-4c6a-4259-acbd-70b92d31d652.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/ac6dae9b-f7c1-46a8-966e-7d9df1707179.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/44503ed6-0ec9-41c6-b8fe-9ae22d91571f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/06f18818-09b8-4924-8fdd-416f58c0f066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/1467b061-40d6-479f-bce7-fab13be5b302.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/50446c52-adf4-4f71-a409-d95874c85711.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/27022b27-c7fd-4ec6-9834-283a23748948.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/d6e27628-4561-4237-a5d7-38b002858b91.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/8b8f6d4c-dd62-497d-af20-1efd5fcb5890.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/9ae5941f-8c57-4505-acf3-d79f269c9f7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/5a31c5a8-5383-4413-9911-7de42b6cacab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/9c2908ee-6829-4a94-83d4-633b33e97088.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/83746393-f745-4ba4-a081-9bab05330c0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/2316d534-961a-4f11-862d-56b9d0ee2d3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/c1640157-82d1-4e68-b8b5-df33452223c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/100d270e-b1e6-43bb-8f6f-842f8dd363a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/d98b9b72-3cb2-4ff7-a334-e1246da2a7a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/552e9240-4cf9-4661-aa41-e529f6429f42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/97cd23a2-57a8-421d-818b-2f40cd6eecfb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/1dca4383-3483-43a7-83db-33ed9f55d6e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/77898/bfd4bb48-e741-492d-9db3-0f195bff8c95.jpg
 • 3
 • 3
 • 180m2
 • 115m2
Ref: Moradia T3+3 – Madorna
قیمت فروش 475 000 €
 • 3
 • 3
 • 180m2
 • 115m2
Ref: Moradia T3+3 – Madorna

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1980
 • طبقات: 2
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • باربیکیو
 • بالکن
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید