برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/5c31bf45-77da-4af1-b862-311296fe9970.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/a1e0634c-fede-4b50-bac2-ee7f2d3d5621.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/f5be2fc1-c1ad-44e2-b6c1-9e6a70a14bd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/b192e168-993a-427a-bfaf-47cc6ef5c5e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/eaa5c0d8-441a-4959-9d67-0730f3c00daa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/693e9dd7-56e6-443f-ac4c-b88f4029ccc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/076d299e-1f9d-4ccd-a463-37945ce77404.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/5b6dbd29-b914-4290-90c2-4067c8642cf4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/dab805ca-0e79-43af-a368-d371eb612fd1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/ae053278-6c5c-4c27-8bf6-ef15d84abbfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/152eb81d-7471-4942-a4be-cc45fc523d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/9326606a-6cc8-46a9-be7f-9ceca0842368.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/416a692e-b724-4777-a003-ef573b140879.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/abf86a74-dc9a-4fcf-9be3-f38a6a5ad922.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/4b09a02c-f3b1-4b29-8561-a624c19b0446.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/78a81260-96f7-445a-adf1-cfbd1501cab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/a808893b-70c2-4098-9787-1dcc2fd05fe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/c28c65f3-4584-44aa-9ac4-d915db98f0c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/5c31bf45-77da-4af1-b862-311296fe9970.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/a1e0634c-fede-4b50-bac2-ee7f2d3d5621.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/f5be2fc1-c1ad-44e2-b6c1-9e6a70a14bd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/b192e168-993a-427a-bfaf-47cc6ef5c5e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/eaa5c0d8-441a-4959-9d67-0730f3c00daa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/693e9dd7-56e6-443f-ac4c-b88f4029ccc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/076d299e-1f9d-4ccd-a463-37945ce77404.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/5b6dbd29-b914-4290-90c2-4067c8642cf4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/dab805ca-0e79-43af-a368-d371eb612fd1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/ae053278-6c5c-4c27-8bf6-ef15d84abbfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/152eb81d-7471-4942-a4be-cc45fc523d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/9326606a-6cc8-46a9-be7f-9ceca0842368.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/416a692e-b724-4777-a003-ef573b140879.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/abf86a74-dc9a-4fcf-9be3-f38a6a5ad922.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/4b09a02c-f3b1-4b29-8561-a624c19b0446.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/78a81260-96f7-445a-adf1-cfbd1501cab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/a808893b-70c2-4098-9787-1dcc2fd05fe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102275/c28c65f3-4584-44aa-9ac4-d915db98f0c9.jpg
 • 3
 • 2
 • 86m2
 • 80m2
Ref: BC185
قیمت فروش 205 000 €
 • 3
 • 2
 • 86m2
 • 80m2
Ref: BC185

ویژگی های اموال

 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1981
 • طبقات: 8
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید