برای فروش - Lisboa - BC383

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/9b6e6a4e-2822-4e7b-8961-7b47b08521fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/dfc6736d-7366-45bc-a4f9-eb08dd84222c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/5ab4bf35-736a-4dff-a9fd-d491d4a45db1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/cc522c68-5cc3-49e0-b666-6a00eccd1e6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/b1777961-41c1-40d9-b429-8991c5980cc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/f31c2043-22ca-47c0-858c-5c07e4189021.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/abf4d486-8add-4481-bac9-0b36b0c4351e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/737304c6-fb75-470e-be78-2efbdb3255c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/138220bc-56bd-4504-be16-e2197dd38026.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/2cb7c649-3739-4acf-bfaa-a1abd930652a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/98ebe6d5-fe5f-481a-94ad-2e5d44ebbbdc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/9b6e6a4e-2822-4e7b-8961-7b47b08521fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/dfc6736d-7366-45bc-a4f9-eb08dd84222c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/5ab4bf35-736a-4dff-a9fd-d491d4a45db1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/cc522c68-5cc3-49e0-b666-6a00eccd1e6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/b1777961-41c1-40d9-b429-8991c5980cc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/f31c2043-22ca-47c0-858c-5c07e4189021.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/abf4d486-8add-4481-bac9-0b36b0c4351e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/737304c6-fb75-470e-be78-2efbdb3255c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/138220bc-56bd-4504-be16-e2197dd38026.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/2cb7c649-3739-4acf-bfaa-a1abd930652a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118353/98ebe6d5-fe5f-481a-94ad-2e5d44ebbbdc.png
 • 1164,56m2
Ref: BC383
قیمت فروش
200 000 €
 • 1164,56m2
Ref: BC383

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید