برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/e70e7632-cc9a-47cc-9aa5-2d3658f9daef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/f1028b8d-495c-460c-8452-e0321928f9b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/871ffd71-352f-4c7a-b7f9-f5280cdf4781.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/e49fd6a2-465e-4e3b-979e-1db4fa76221f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/ba77a97e-4e87-4ec7-9f33-9f2d844e8042.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/68579cb5-3c32-4ab5-8a0d-38b096b2e077.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/66a6e87e-02da-42bf-b6d5-edb561db1ab6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/8e258bd6-6c72-40b6-b0e9-215774279ecc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/353e3b13-d2c0-4805-878e-1ffec0cdebb4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/e70e7632-cc9a-47cc-9aa5-2d3658f9daef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/f1028b8d-495c-460c-8452-e0321928f9b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/871ffd71-352f-4c7a-b7f9-f5280cdf4781.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/e49fd6a2-465e-4e3b-979e-1db4fa76221f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/ba77a97e-4e87-4ec7-9f33-9f2d844e8042.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/68579cb5-3c32-4ab5-8a0d-38b096b2e077.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/66a6e87e-02da-42bf-b6d5-edb561db1ab6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/8e258bd6-6c72-40b6-b0e9-215774279ecc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118364/353e3b13-d2c0-4805-878e-1ffec0cdebb4.png
 • 1001,05m2
Ref: BC390
قیمت فروش 200 000 €
 • 1001,05m2
Ref: BC390

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید