برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/f3fe8d44-06dc-4c7d-b028-b9355e2f68a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a6fabe93-607f-48ee-b88c-f3ad158d496c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a9107846-2c2e-41f5-a594-2e489b8c207d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/d279ded1-413e-4e42-995d-feaf2f69016a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/4e873e78-d027-445d-9eeb-5859bb3568b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/0bf5b460-5f1c-4243-b7f0-175353399e55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/c87cdd62-12ef-4e99-a079-7da1128ce54a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/b764e1a5-742e-42ab-b00b-63d1c185da93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/3335a785-75a7-4cb7-af86-6ad121d76d1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/0248aa56-2de8-4f1b-8399-191dcc192352.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a99137b1-61ab-4937-a532-cd5cbf3a711d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/6e84feb2-b002-4836-b3ce-20227ebf9c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a87621f1-1b4e-478f-b79e-49800124cc4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/09c1495b-45b0-4f76-aaed-0cd1f6fc0acf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/c937732a-7a44-40ec-863a-8560fbcbc3a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/48ada150-d8f7-4515-bc9e-a042621f44f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/ff87ba4d-8f9e-48e9-98eb-1674f583423b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/04719ab4-2c6a-4225-a9c9-ebe93394d183.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/5285391f-14ee-4827-a31a-66e61e704a80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/4445cf57-f781-4368-9663-b3adf7c12a35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/d913cb15-a071-45bf-a6d8-60decaea800c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/d8fc1488-88f8-458d-9c3e-705f8b4daaa9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/f3fe8d44-06dc-4c7d-b028-b9355e2f68a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a6fabe93-607f-48ee-b88c-f3ad158d496c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a9107846-2c2e-41f5-a594-2e489b8c207d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/d279ded1-413e-4e42-995d-feaf2f69016a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/4e873e78-d027-445d-9eeb-5859bb3568b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/0bf5b460-5f1c-4243-b7f0-175353399e55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/c87cdd62-12ef-4e99-a079-7da1128ce54a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/b764e1a5-742e-42ab-b00b-63d1c185da93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/3335a785-75a7-4cb7-af86-6ad121d76d1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/0248aa56-2de8-4f1b-8399-191dcc192352.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a99137b1-61ab-4937-a532-cd5cbf3a711d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/6e84feb2-b002-4836-b3ce-20227ebf9c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/a87621f1-1b4e-478f-b79e-49800124cc4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/09c1495b-45b0-4f76-aaed-0cd1f6fc0acf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/c937732a-7a44-40ec-863a-8560fbcbc3a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/48ada150-d8f7-4515-bc9e-a042621f44f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/ff87ba4d-8f9e-48e9-98eb-1674f583423b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/04719ab4-2c6a-4225-a9c9-ebe93394d183.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/5285391f-14ee-4827-a31a-66e61e704a80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/4445cf57-f781-4368-9663-b3adf7c12a35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/d913cb15-a071-45bf-a6d8-60decaea800c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137098/d8fc1488-88f8-458d-9c3e-705f8b4daaa9.jpg
 • 2
 • 1
 • 64m2
 • 66m2
Ref: BC438
قیمت فروش 225 000 €
 • 2
 • 1
 • 64m2
 • 66m2
Ref: BC438

ویژگی های اموال

 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • سال ساخت: 1983
 • طبقات: 12
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • آبدارخانه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید