برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/b9486731-9fd4-4e12-8c82-c35d9baade63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/62b45fc6-6877-4e6e-9d93-18f25eb7169d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/5f03ef77-f7b0-4bfc-aa3e-9e0ec69061d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/03b4fd27-6933-44f9-ad49-5cc7fd14fabf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/63f117c8-6a92-42c9-ae02-076a07dbbfa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/49b9e50a-7a68-4dd7-8b15-31730494cb46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/d452aa29-fd15-487b-8927-3ee0ffca14c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/e60e4349-2b76-4d14-91af-c28e0baafe37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/6ff527c3-b987-4827-80bb-85e90f9bf205.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/5e19e48c-1466-4be4-9d62-5b6dd9334555.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/d0fa2885-5453-4f6a-904e-1bf7ddf1cf8c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/8cf2f18d-659e-4fd6-8c9d-ced5767a38ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/40dff563-2075-40b2-9039-779e17dd4a72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/104e6717-12be-4b01-b171-554d35d748a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/b0e8d937-1bdd-4f8f-9691-30886b9f79fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/17b5ae73-6b87-4ca6-882d-50543d33a54a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/bf456b09-e824-4386-8054-ee5795fed705.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/85cfa172-bc2a-4afd-a5dc-4e81b0bd6a2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/8cba5c99-1c68-422e-b8d1-6b4375b0616a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/b9486731-9fd4-4e12-8c82-c35d9baade63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/62b45fc6-6877-4e6e-9d93-18f25eb7169d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/5f03ef77-f7b0-4bfc-aa3e-9e0ec69061d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/03b4fd27-6933-44f9-ad49-5cc7fd14fabf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/63f117c8-6a92-42c9-ae02-076a07dbbfa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/49b9e50a-7a68-4dd7-8b15-31730494cb46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/d452aa29-fd15-487b-8927-3ee0ffca14c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/e60e4349-2b76-4d14-91af-c28e0baafe37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/6ff527c3-b987-4827-80bb-85e90f9bf205.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/5e19e48c-1466-4be4-9d62-5b6dd9334555.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/d0fa2885-5453-4f6a-904e-1bf7ddf1cf8c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/8cf2f18d-659e-4fd6-8c9d-ced5767a38ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/40dff563-2075-40b2-9039-779e17dd4a72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/104e6717-12be-4b01-b171-554d35d748a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/b0e8d937-1bdd-4f8f-9691-30886b9f79fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/17b5ae73-6b87-4ca6-882d-50543d33a54a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/bf456b09-e824-4386-8054-ee5795fed705.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/85cfa172-bc2a-4afd-a5dc-4e81b0bd6a2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/109680/8cba5c99-1c68-422e-b8d1-6b4375b0616a.jpg
 • 2
 • 1
 • 93m2
 • 91m2
Ref: BC298
قیمت فروش 180 000 €
 • 2
 • 1
 • 93m2
 • 91m2
Ref: BC298

ویژگی های اموال

 • سال ساخت: 1996
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید