برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/b7f9e394-5563-474b-9b4b-b344f8b5382f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/d33a4eeb-db66-484c-a783-ec8aa3d9d36a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/090da613-8113-4470-9efa-57ed79a3b404.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/7e54940d-99e6-4e01-966d-bb0dffd9c72c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/618a2516-9c80-4dcc-abeb-7c4f069f9f36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/33495c5e-0994-4c4b-84b1-bf7758d63376.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/1cfa0725-bdb2-4f7a-9017-2a32c13b7311.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/bb2f3634-9368-481c-b886-16680d74a319.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/2af2415b-2a1a-4383-85a3-deae0edee5a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/5e6d4d3f-7ab3-49c2-8929-a10e2e2e50be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/bedff0bc-4609-4e7b-b267-0ae13c20fd66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/c880af8d-73d1-4974-a04f-6988052df15c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/4e80aed8-7074-454b-9412-c1a8085f7722.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/48786d2e-f386-4533-978c-6db9cdf6ba3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/7cae1243-7649-428d-a4a5-c5f5bbd86d27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/dd17152e-c973-4340-95ab-762d3b8b7ce3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/08a1606e-7e84-4df7-a69a-17fafe5e31e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/76cbc004-b148-4557-acc4-67b10f6c3f6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/d7dd20de-4678-4c73-8138-4d8d1b0ad58f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/fc329330-c6b1-4ae4-afce-0a3ec4f4c611.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/4228c187-df45-4ac3-a5bf-faebeb5ad7ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/6bd46828-5c3d-4c91-ad10-e53c5c81532f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/092972f7-132b-4405-bcd0-e439ab7ec01f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/447ecf2a-059f-4f5e-a343-fdaccc779fa9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/aed4175a-c26f-459d-b3a1-773ab7073f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/1c3889ba-a5c7-44d5-bba1-b16d006f1891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/891bebce-1cec-4da9-a969-849054825fdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/2eaf2d27-4ffe-4993-b4c6-4d3b7506c6d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/c543b932-db19-446d-ba35-68eb9c2c4975.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/b7f9e394-5563-474b-9b4b-b344f8b5382f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/d33a4eeb-db66-484c-a783-ec8aa3d9d36a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/090da613-8113-4470-9efa-57ed79a3b404.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/7e54940d-99e6-4e01-966d-bb0dffd9c72c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/618a2516-9c80-4dcc-abeb-7c4f069f9f36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/33495c5e-0994-4c4b-84b1-bf7758d63376.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/1cfa0725-bdb2-4f7a-9017-2a32c13b7311.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/bb2f3634-9368-481c-b886-16680d74a319.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/2af2415b-2a1a-4383-85a3-deae0edee5a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/5e6d4d3f-7ab3-49c2-8929-a10e2e2e50be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/bedff0bc-4609-4e7b-b267-0ae13c20fd66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/c880af8d-73d1-4974-a04f-6988052df15c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/4e80aed8-7074-454b-9412-c1a8085f7722.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/48786d2e-f386-4533-978c-6db9cdf6ba3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/7cae1243-7649-428d-a4a5-c5f5bbd86d27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/dd17152e-c973-4340-95ab-762d3b8b7ce3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/08a1606e-7e84-4df7-a69a-17fafe5e31e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/76cbc004-b148-4557-acc4-67b10f6c3f6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/d7dd20de-4678-4c73-8138-4d8d1b0ad58f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/fc329330-c6b1-4ae4-afce-0a3ec4f4c611.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/4228c187-df45-4ac3-a5bf-faebeb5ad7ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/6bd46828-5c3d-4c91-ad10-e53c5c81532f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/092972f7-132b-4405-bcd0-e439ab7ec01f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/447ecf2a-059f-4f5e-a343-fdaccc779fa9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/aed4175a-c26f-459d-b3a1-773ab7073f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/1c3889ba-a5c7-44d5-bba1-b16d006f1891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/891bebce-1cec-4da9-a969-849054825fdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/2eaf2d27-4ffe-4993-b4c6-4d3b7506c6d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/113561/c543b932-db19-446d-ba35-68eb9c2c4975.jpg
 • 3
 • 1
 • 91m2
 • 375m2
Ref: BC300
قیمت فروش 330 000 €
 • 3
 • 1
 • 91m2
 • 375m2
Ref: BC300

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • طبقات: 2
 • خشکشویی
 • انبار شراب
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گاراژ

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید