برای فروش - Lisboa

ویدئو
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/e1482ff7-927d-4446-b2a7-f1c625629152.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/0c86488b-cefb-4d50-ac47-b75a14e055db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/a89562d1-d9d8-43ac-a912-015c388bd9e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/b747bd66-e695-4847-8bea-99a5babea5fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/89bbe62b-daf5-4ef0-b7f1-fd300309fce0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/e5c6c83f-6b65-4ee7-b1c2-5b0dbd45dfa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/18180b37-8fb5-4087-8226-cfb8ed1dcbcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/010390b4-75e5-4a17-a352-f2a559a1c2f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/f4c51411-7a9b-42ad-a2e9-6a5348da9143.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/0289f88f-0125-49bc-99a8-6fa9c709d805.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/a35ee36b-6a1e-43c9-8c7a-d145b4142922.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/ae4391cc-2cc4-4bdd-ad88-8581aaeeb1c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/d696f411-937d-437d-81ed-e0ae3152d6f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/262abe0c-175d-4900-b6d1-53f031c9b6ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/74e7041f-2dc6-4725-b81a-42ac9d3fc84c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/b4e56c71-67df-4c34-975d-84fe4ee24cdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/a7810c1f-815c-407a-9b56-91b7d321888c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/ed0a4544-5e90-4f24-81b7-83edf6405316.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/54233e5f-3152-4d23-b1b8-4661b0fdb6c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/879a0934-824a-4894-a861-249cdea6825c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/c0070679-1628-46ee-a4be-cd8d1e8ecfcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/507c4a9f-0fec-4db5-9fad-af95dea60e5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/4ff26eaf-6212-4729-a099-2e96485c1d4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/38d222d1-e567-4b86-b467-5e020ae77570.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/00135d4c-7ec5-404e-b9c7-8420c2972738.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/81144052-d4cd-43a4-b617-ba282cbc204d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/60e9dcc1-8343-43b5-9297-79aa307fbe1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/3749ad26-9aa2-407e-8916-9b47d61488a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/7019e134-2ad2-412a-ac00-7907cacbb30d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/e1482ff7-927d-4446-b2a7-f1c625629152.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/0c86488b-cefb-4d50-ac47-b75a14e055db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/a89562d1-d9d8-43ac-a912-015c388bd9e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/b747bd66-e695-4847-8bea-99a5babea5fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/89bbe62b-daf5-4ef0-b7f1-fd300309fce0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/e5c6c83f-6b65-4ee7-b1c2-5b0dbd45dfa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/18180b37-8fb5-4087-8226-cfb8ed1dcbcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/010390b4-75e5-4a17-a352-f2a559a1c2f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/f4c51411-7a9b-42ad-a2e9-6a5348da9143.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/0289f88f-0125-49bc-99a8-6fa9c709d805.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/a35ee36b-6a1e-43c9-8c7a-d145b4142922.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/ae4391cc-2cc4-4bdd-ad88-8581aaeeb1c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/d696f411-937d-437d-81ed-e0ae3152d6f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/262abe0c-175d-4900-b6d1-53f031c9b6ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/74e7041f-2dc6-4725-b81a-42ac9d3fc84c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/b4e56c71-67df-4c34-975d-84fe4ee24cdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/a7810c1f-815c-407a-9b56-91b7d321888c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/ed0a4544-5e90-4f24-81b7-83edf6405316.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/54233e5f-3152-4d23-b1b8-4661b0fdb6c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/879a0934-824a-4894-a861-249cdea6825c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/c0070679-1628-46ee-a4be-cd8d1e8ecfcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/507c4a9f-0fec-4db5-9fad-af95dea60e5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/4ff26eaf-6212-4729-a099-2e96485c1d4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/38d222d1-e567-4b86-b467-5e020ae77570.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/00135d4c-7ec5-404e-b9c7-8420c2972738.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/81144052-d4cd-43a4-b617-ba282cbc204d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/60e9dcc1-8343-43b5-9297-79aa307fbe1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/3749ad26-9aa2-407e-8916-9b47d61488a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/227108/7019e134-2ad2-412a-ac00-7907cacbb30d.jpg
 • 6
 • 11
 • 821m2
 • 487m2
 • 2005m2
Ref: BC673
قیمت فروش 6 500 000 €
 • 6
 • 11
 • 821m2
 • 487m2
 • 2005m2
Ref: BC673

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , , ,
 • باغ
 • جکوزی
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: 3
 • زیر زمین
 • چشم انداز: ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آبیاری اتوماتیک
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید