برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/d82ccf9d-6625-4747-a82e-35509ca2d917.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/355c65c4-a193-4be3-8258-6dff988f2942.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/2daf764c-e428-4781-8e28-411c4bc76143.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/0eefaa79-6381-4ad8-aa88-566e66ff0689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/dcd93081-20c6-4bf9-964c-0271efc4f92c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/7ec7865a-31fd-4a5d-bed0-1d14bddb3491.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/cf8634f4-600d-48a9-8862-7fc09bba1424.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/c6b6f078-9c26-41cd-bb77-bee44783fbbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/e3bb13bf-d134-4e7e-9064-f729b2840c64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/57418a0d-d99d-4f68-af85-9e6d750d4e57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/70bacf9a-51b0-47df-b4cd-9f9c8c900c72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/0061f7d7-6b2e-4382-9b27-d502b241a7ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/a32a66eb-211a-4c7d-aa31-cce583d07e86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/c850bd87-df84-498f-913a-01e378ccb864.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/4eded2d0-b916-41e0-84ee-0000f6a5c24c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/9272cda4-d2f1-4bca-9709-4bd634d14e9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/1624defa-25ab-4d4b-bac9-9cf3bcdff971.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/e4cc259a-5587-4ef4-8d3a-76de8c106971.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/7abcc246-da3b-4c8c-9400-883c95f51f46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/5e9b2f1a-0977-4adc-a7a5-ca8ab6242a61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/488e4e0c-7bff-4362-8e74-c401088385ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/3e88ccd8-74e6-4803-8c04-9f1c3605dd75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/89c77fc1-3546-4c47-b045-07c55ae59fa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/be6cd082-4ce5-4113-beef-37ed8dc96541.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/c2461440-bf39-416a-8f67-73560434b1f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/a342a564-e243-4b24-a340-112088b51f27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/fdf9bc3b-339a-4f66-99e8-f9a43b8c4159.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/1014f16f-3320-4219-9ba3-cda2c8cdf673.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/88bbc2fc-207b-4383-b1be-0e4609ad5e98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/2f7630db-e6a2-4e08-bce3-2cc614a28006.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/d2c03109-b25e-44fd-aab2-1c3ccf8c2551.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/5a91413c-79ba-4e02-894a-598c3065f59e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/74df2f2e-633e-49ee-afe6-d118f99994fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/e0b10c3e-671a-4656-b4c3-9f615969014e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/ff95f2d8-22f8-4897-9ae1-f499efd83205.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/bff218ec-5c5d-4390-a084-9e75537ec44d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/6b5217d4-49ab-4878-a935-3e799fcc38e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/05693e7b-64e2-4d1d-a27c-c77e402318bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/328542f0-6b8d-4674-882d-9fc3eb3acb06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/1b50f140-867e-403d-b2e8-2fc1975fd2f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/76697c50-7537-488b-bbe1-c4f0cc7d0e5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/2d7775d6-df57-4675-8aeb-ed2f9fe317fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/d82ccf9d-6625-4747-a82e-35509ca2d917.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/355c65c4-a193-4be3-8258-6dff988f2942.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/2daf764c-e428-4781-8e28-411c4bc76143.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/0eefaa79-6381-4ad8-aa88-566e66ff0689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/dcd93081-20c6-4bf9-964c-0271efc4f92c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/7ec7865a-31fd-4a5d-bed0-1d14bddb3491.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/cf8634f4-600d-48a9-8862-7fc09bba1424.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/c6b6f078-9c26-41cd-bb77-bee44783fbbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/e3bb13bf-d134-4e7e-9064-f729b2840c64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/57418a0d-d99d-4f68-af85-9e6d750d4e57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/70bacf9a-51b0-47df-b4cd-9f9c8c900c72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/0061f7d7-6b2e-4382-9b27-d502b241a7ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/a32a66eb-211a-4c7d-aa31-cce583d07e86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/c850bd87-df84-498f-913a-01e378ccb864.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/4eded2d0-b916-41e0-84ee-0000f6a5c24c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/9272cda4-d2f1-4bca-9709-4bd634d14e9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/1624defa-25ab-4d4b-bac9-9cf3bcdff971.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/e4cc259a-5587-4ef4-8d3a-76de8c106971.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/7abcc246-da3b-4c8c-9400-883c95f51f46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/5e9b2f1a-0977-4adc-a7a5-ca8ab6242a61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/488e4e0c-7bff-4362-8e74-c401088385ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/3e88ccd8-74e6-4803-8c04-9f1c3605dd75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/89c77fc1-3546-4c47-b045-07c55ae59fa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/be6cd082-4ce5-4113-beef-37ed8dc96541.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/c2461440-bf39-416a-8f67-73560434b1f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/a342a564-e243-4b24-a340-112088b51f27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/fdf9bc3b-339a-4f66-99e8-f9a43b8c4159.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/1014f16f-3320-4219-9ba3-cda2c8cdf673.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/88bbc2fc-207b-4383-b1be-0e4609ad5e98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/2f7630db-e6a2-4e08-bce3-2cc614a28006.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/d2c03109-b25e-44fd-aab2-1c3ccf8c2551.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/5a91413c-79ba-4e02-894a-598c3065f59e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/74df2f2e-633e-49ee-afe6-d118f99994fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/e0b10c3e-671a-4656-b4c3-9f615969014e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/ff95f2d8-22f8-4897-9ae1-f499efd83205.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/bff218ec-5c5d-4390-a084-9e75537ec44d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/6b5217d4-49ab-4878-a935-3e799fcc38e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/05693e7b-64e2-4d1d-a27c-c77e402318bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/328542f0-6b8d-4674-882d-9fc3eb3acb06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/1b50f140-867e-403d-b2e8-2fc1975fd2f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/76697c50-7537-488b-bbe1-c4f0cc7d0e5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88754/2d7775d6-df57-4675-8aeb-ed2f9fe317fc.jpg
 • 5
 • 3
 • 200m2
 • 285m2
Ref: BC26
قیمت فروش 550 000 €
 • 5
 • 3
 • 200m2
 • 285m2
Ref: BC26

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1999
 • طبقات: 2
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید