برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/ebc4cb17-0c7f-4d48-ac55-a0cc5c13c6b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/4d832058-978c-4d4f-b1c0-bbfee4eb731a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/8d1ba2db-2fae-4a88-ae7f-6c8dc6b7f195.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/cde4f6d0-60f4-4fc4-8e9c-5826df1754ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/03285fbe-8e55-476d-ac61-97d793c3102e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/4a997bd6-9634-42da-b8b0-e3c19e4e0c18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/51cf06ad-620d-451b-a6b4-ab1549dd3889.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/d31efdf4-2960-4da1-a098-5c83db7a2c13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/938c4a1e-d2d0-49d6-b5c5-6c3db4efe1cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/2c4dff79-d8a8-4adf-b33a-959065b97510.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/060c2c59-c5b0-4c5e-9f0f-2add353a8c01.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/f5327b06-1360-4a5a-85ce-2b4216d6b523.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/cf851960-2ba2-4684-aff6-1c4ef71addc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/ebc4cb17-0c7f-4d48-ac55-a0cc5c13c6b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/4d832058-978c-4d4f-b1c0-bbfee4eb731a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/8d1ba2db-2fae-4a88-ae7f-6c8dc6b7f195.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/cde4f6d0-60f4-4fc4-8e9c-5826df1754ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/03285fbe-8e55-476d-ac61-97d793c3102e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/4a997bd6-9634-42da-b8b0-e3c19e4e0c18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/51cf06ad-620d-451b-a6b4-ab1549dd3889.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/d31efdf4-2960-4da1-a098-5c83db7a2c13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/938c4a1e-d2d0-49d6-b5c5-6c3db4efe1cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/2c4dff79-d8a8-4adf-b33a-959065b97510.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/060c2c59-c5b0-4c5e-9f0f-2add353a8c01.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/f5327b06-1360-4a5a-85ce-2b4216d6b523.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/161037/cf851960-2ba2-4684-aff6-1c4ef71addc8.png
 • 3703m2
Ref: BC535
قیمت فروش 520 000 €
 • 3703m2
Ref: BC535

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , ,
 • چشم انداز:
 • ویو ابدی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید