برای فروش - Lisboa - BC699

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/63270b12-80e4-4b05-a38d-87160cf7da0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/2fcf1e84-c92c-46ea-b265-eee712af47be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/8eb4e443-d6e1-4a2b-a668-7aa363eac5dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/124c0245-2fd5-47a7-87a9-f94da485b6c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/99345167-2498-4de6-a265-1a26e28b06fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/395da5fa-edf4-4190-8ef0-155e0341ae08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/771d8564-38d7-40f9-b27b-1a6499434bfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/61c0c7e0-078c-4ec1-bf72-37f35e150bd6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/b924b1cf-1097-49b9-9067-fb1cd1719b77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/5177a98b-33df-4d61-a990-410eff16531f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/93e5ab5e-1961-4e3d-95f3-2a8b85a5e908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/ea5afe9d-c3ba-4616-9d53-a209b9676c70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/cf8b4c39-ee6d-42c5-b651-741ed1b5d035.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/386d946f-d565-414b-a2fa-6033fc1dc957.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/63270b12-80e4-4b05-a38d-87160cf7da0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/2fcf1e84-c92c-46ea-b265-eee712af47be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/8eb4e443-d6e1-4a2b-a668-7aa363eac5dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/124c0245-2fd5-47a7-87a9-f94da485b6c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/99345167-2498-4de6-a265-1a26e28b06fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/395da5fa-edf4-4190-8ef0-155e0341ae08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/771d8564-38d7-40f9-b27b-1a6499434bfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/61c0c7e0-078c-4ec1-bf72-37f35e150bd6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/b924b1cf-1097-49b9-9067-fb1cd1719b77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/5177a98b-33df-4d61-a990-410eff16531f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/93e5ab5e-1961-4e3d-95f3-2a8b85a5e908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/ea5afe9d-c3ba-4616-9d53-a209b9676c70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/cf8b4c39-ee6d-42c5-b651-741ed1b5d035.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238927/386d946f-d565-414b-a2fa-6033fc1dc957.jpg
 • 2
 • 1
 • 77,1m2
 • 77,1m2
Ref: BC699
قیمت فروش 125 000 €
 • 2
 • 1
 • 77,1m2
 • 77,1m2
Ref: BC699

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , ,
 • سال ساخت: 1979
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید