برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ac01f3db-6fbf-4126-90eb-4e54ebeb78b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ebfd770d-84ee-41af-97b7-66a085c2654e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/3de94a1e-bb9d-40a6-915c-40b264604d96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/746c2cf9-df8e-4fad-9c92-419d0219f4bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ae8286db-d0dd-41bb-abe3-08fd98356083.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/36f9034b-68cb-4701-a884-644144a5fa7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/f56645b5-55c6-4c1e-b3f0-671bbdc383b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/18373147-06ad-4295-b770-99c4be497f6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/afe587f7-f063-41a5-b6aa-af5202f1724b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/2c499d32-c052-4eca-8a18-f371b045b399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/0e2fa9d9-bac3-4de9-9f2c-7562871726df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/fe96417e-797e-4780-8361-2452ad60c3b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ce1bfc7b-8fe3-4243-98b1-1a279dc41b8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/a703ea8a-275d-43fa-a76d-88064e800b59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/beac48c6-eeda-4555-a91e-de0e122f31f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/cfd9a73f-7bb7-429e-9b41-efb42bea3fd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/e0d6fe87-b24a-4775-904d-20a4287fafcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ea0227d3-d95a-4860-8530-a3ca765ae588.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ac01f3db-6fbf-4126-90eb-4e54ebeb78b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ebfd770d-84ee-41af-97b7-66a085c2654e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/3de94a1e-bb9d-40a6-915c-40b264604d96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/746c2cf9-df8e-4fad-9c92-419d0219f4bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ae8286db-d0dd-41bb-abe3-08fd98356083.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/36f9034b-68cb-4701-a884-644144a5fa7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/f56645b5-55c6-4c1e-b3f0-671bbdc383b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/18373147-06ad-4295-b770-99c4be497f6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/afe587f7-f063-41a5-b6aa-af5202f1724b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/2c499d32-c052-4eca-8a18-f371b045b399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/0e2fa9d9-bac3-4de9-9f2c-7562871726df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/fe96417e-797e-4780-8361-2452ad60c3b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ce1bfc7b-8fe3-4243-98b1-1a279dc41b8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/a703ea8a-275d-43fa-a76d-88064e800b59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/beac48c6-eeda-4555-a91e-de0e122f31f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/cfd9a73f-7bb7-429e-9b41-efb42bea3fd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/e0d6fe87-b24a-4775-904d-20a4287fafcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182310/ea0227d3-d95a-4860-8530-a3ca765ae588.jpg
 • 2
 • 1
 • 63m2
 • 63m2
Ref: BC631
قیمت فروش 429 900 €
 • 2
 • 1
 • 63m2
 • 63m2
Ref: BC631

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • تهویه مطبوع آماده نصب
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1951
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید