برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/5dad1648-84c2-48bd-9f09-43823f8c01e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/372c592a-185f-413e-ae00-e881feb7fc03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/1461fc3d-d7d5-4274-bd5e-c1576cc442dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/b7264fad-a1e7-47f4-a860-25c181d42fe6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/73299752-3aed-4b1e-af9d-d3f492866c90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/0526f531-ba9e-46d5-942d-0fd6571a9af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/7212a67e-002a-4c2e-87f3-d44c704e5691.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/f546cf5a-a3f9-4e6d-9a50-4a33a5610d19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/65bbc2fc-077c-46ac-9441-809d2d77fb48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/df1ea8ae-9663-4fdf-90d9-8baf98a9afad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/6c0cb48b-0deb-4d29-b66c-222f67bd3b99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/5d7e8282-692d-468f-9fd0-ec99fe548c2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/751a141b-8727-4b99-aac9-ce930879eb19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/7b2ef245-f57f-4746-82dc-71c14f11d1da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/44a4443b-74cf-4703-b05a-c8f177ab2cb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/28d0677a-2dc7-4193-aa58-2de4400f7fdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/11daef3b-ea09-428f-a02f-ad4141243663.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/1e16f653-b1cd-4509-b908-5be7e8e74e18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/a3d48151-2d5d-4129-b1ad-790428d36739.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/15d29c76-4e93-442c-9c03-3615a3c0e9b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/c7078042-b8a8-499b-bed7-15ec282f4bf8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/36bdbee5-1f6b-48a5-9900-a8b1b068f249.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/e65e886e-a589-4832-9b46-95f71b350c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/3ce1bd8b-ea33-4ec6-8444-20d62385822b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/5dad1648-84c2-48bd-9f09-43823f8c01e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/372c592a-185f-413e-ae00-e881feb7fc03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/1461fc3d-d7d5-4274-bd5e-c1576cc442dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/b7264fad-a1e7-47f4-a860-25c181d42fe6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/73299752-3aed-4b1e-af9d-d3f492866c90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/0526f531-ba9e-46d5-942d-0fd6571a9af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/7212a67e-002a-4c2e-87f3-d44c704e5691.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/f546cf5a-a3f9-4e6d-9a50-4a33a5610d19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/65bbc2fc-077c-46ac-9441-809d2d77fb48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/df1ea8ae-9663-4fdf-90d9-8baf98a9afad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/6c0cb48b-0deb-4d29-b66c-222f67bd3b99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/5d7e8282-692d-468f-9fd0-ec99fe548c2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/751a141b-8727-4b99-aac9-ce930879eb19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/7b2ef245-f57f-4746-82dc-71c14f11d1da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/44a4443b-74cf-4703-b05a-c8f177ab2cb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/28d0677a-2dc7-4193-aa58-2de4400f7fdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/11daef3b-ea09-428f-a02f-ad4141243663.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/1e16f653-b1cd-4509-b908-5be7e8e74e18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/a3d48151-2d5d-4129-b1ad-790428d36739.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/15d29c76-4e93-442c-9c03-3615a3c0e9b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/c7078042-b8a8-499b-bed7-15ec282f4bf8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/36bdbee5-1f6b-48a5-9900-a8b1b068f249.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/e65e886e-a589-4832-9b46-95f71b350c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84706/3ce1bd8b-ea33-4ec6-8444-20d62385822b.jpg
 • 2
 • 2
 • 95,25m2
 • 78,05m2
Ref: BC9
قیمت فروش 720 000 €
 • 2
 • 2
 • 95,25m2
 • 78,05m2
Ref: BC9

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: 4
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید