برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/fea41bb9-92ef-4fbd-a1d7-d9c95ac910c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/d14f7bfe-0af7-4a7f-bdf1-8e11f452dceb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3d8a46c1-ae04-4a5f-a516-56b1aec83803.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/e07e7ad7-1669-4043-8045-5c0043fe33b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/363a2c3c-426a-4e75-bba7-387d6c0a21e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/be51e6ec-000d-4558-9e85-0dc443e622de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/9c7579ac-e6f6-4ec9-a60c-016bdf39123e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/a0966e0c-e356-4778-a431-15ee9b283b08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/64372582-ea7d-4560-9cb6-f97667203c14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/8583e7b3-0690-4100-a8e6-4f76233d70b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3df52339-9cb7-4c2e-a8c3-1c5c221b8dbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/84424b7e-50e6-4d7e-ab49-e405f5916e99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3a72282f-122d-4eb3-b6ce-51184b0f6c6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/68b99e8a-1d44-4903-af79-88044df76f05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3793b9e8-50df-47fd-926b-d6dbf922210a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/718c4557-47bb-4d78-8c61-77f1ea24526e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/44cbe832-b8d9-4e8f-b5e8-02d2cb1b919c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/8fffcea6-c090-47a7-9805-8dcbc347b9bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3c19f86b-4030-4f23-bdf3-3dda65101c82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/88517a73-ae03-4e7e-8667-16a97e189202.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/fea41bb9-92ef-4fbd-a1d7-d9c95ac910c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/d14f7bfe-0af7-4a7f-bdf1-8e11f452dceb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3d8a46c1-ae04-4a5f-a516-56b1aec83803.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/e07e7ad7-1669-4043-8045-5c0043fe33b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/363a2c3c-426a-4e75-bba7-387d6c0a21e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/be51e6ec-000d-4558-9e85-0dc443e622de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/9c7579ac-e6f6-4ec9-a60c-016bdf39123e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/a0966e0c-e356-4778-a431-15ee9b283b08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/64372582-ea7d-4560-9cb6-f97667203c14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/8583e7b3-0690-4100-a8e6-4f76233d70b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3df52339-9cb7-4c2e-a8c3-1c5c221b8dbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/84424b7e-50e6-4d7e-ab49-e405f5916e99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3a72282f-122d-4eb3-b6ce-51184b0f6c6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/68b99e8a-1d44-4903-af79-88044df76f05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3793b9e8-50df-47fd-926b-d6dbf922210a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/718c4557-47bb-4d78-8c61-77f1ea24526e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/44cbe832-b8d9-4e8f-b5e8-02d2cb1b919c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/8fffcea6-c090-47a7-9805-8dcbc347b9bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/3c19f86b-4030-4f23-bdf3-3dda65101c82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121249/88517a73-ae03-4e7e-8667-16a97e189202.jpg
 • 2
 • 1
 • 84m2
Ref: BC399
قیمت فروش 290 000 €
 • 2
 • 1
 • 84m2
Ref: BC399

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید