برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/ed27b2fb-6570-4a82-9209-1608c58f4c7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/232df398-3ff4-4bbb-9ebe-c93fc1d0a00f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/d2507237-96e0-4d06-a386-cb77067e5b88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/9e8b0946-f241-4754-a121-9ce0d931276b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/f3f227f4-48d2-4995-949b-baecc41530fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/04e11071-81be-41be-a781-44f42a25f46a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/ee819962-f0ce-462b-a2cb-2ce56268b7b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/b55db200-7ca7-43bb-9882-612118d0381a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/3c82ed58-9f16-456d-8f4b-1c3ef4f92502.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/15b8c673-b7a2-4d4b-9ec0-6b2b955743db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/02a78157-c4b1-4717-8bbf-90548fd41ab0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a4db0f76-a8bf-4e05-a2d5-3c27c10fb9a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/793d093b-d396-4952-876d-8fc084c5bacb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/625fe988-5577-472b-ac07-1634b74b13ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/0da6520f-ad93-4ec4-bcea-016dfbdc9eb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/324724e7-172a-4633-86e4-0fe096376933.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/1e6b12cb-d5e0-4ad2-a050-0e84c3fa2235.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/e983cde6-4300-4447-a15f-8467863bdfe2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/78816df8-158c-42f7-9d82-55a606a49cbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/e5eb0ff2-2895-4b4e-b434-0cd4552d6843.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a148e9e3-b413-4ba2-b181-68d7a41f0293.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/87365b4f-50a9-4109-956d-071cb0292f44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/0767138f-6be5-4845-8ba6-c3f5bfcb542e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a92fc55b-a391-4ea7-b774-be436c35e5b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/0f9628ac-bad2-4c42-be30-686cac0fa8ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a58cc673-a2d7-40de-ac1f-9ae26a0e6387.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/7d06974c-2ea0-448e-bd13-8b00d1a5c194.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/ed27b2fb-6570-4a82-9209-1608c58f4c7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/232df398-3ff4-4bbb-9ebe-c93fc1d0a00f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/d2507237-96e0-4d06-a386-cb77067e5b88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/9e8b0946-f241-4754-a121-9ce0d931276b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/f3f227f4-48d2-4995-949b-baecc41530fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/04e11071-81be-41be-a781-44f42a25f46a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/ee819962-f0ce-462b-a2cb-2ce56268b7b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/b55db200-7ca7-43bb-9882-612118d0381a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/3c82ed58-9f16-456d-8f4b-1c3ef4f92502.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/15b8c673-b7a2-4d4b-9ec0-6b2b955743db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/02a78157-c4b1-4717-8bbf-90548fd41ab0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a4db0f76-a8bf-4e05-a2d5-3c27c10fb9a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/793d093b-d396-4952-876d-8fc084c5bacb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/625fe988-5577-472b-ac07-1634b74b13ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/0da6520f-ad93-4ec4-bcea-016dfbdc9eb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/324724e7-172a-4633-86e4-0fe096376933.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/1e6b12cb-d5e0-4ad2-a050-0e84c3fa2235.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/e983cde6-4300-4447-a15f-8467863bdfe2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/78816df8-158c-42f7-9d82-55a606a49cbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/e5eb0ff2-2895-4b4e-b434-0cd4552d6843.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a148e9e3-b413-4ba2-b181-68d7a41f0293.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/87365b4f-50a9-4109-956d-071cb0292f44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/0767138f-6be5-4845-8ba6-c3f5bfcb542e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a92fc55b-a391-4ea7-b774-be436c35e5b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/0f9628ac-bad2-4c42-be30-686cac0fa8ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/a58cc673-a2d7-40de-ac1f-9ae26a0e6387.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84709/7d06974c-2ea0-448e-bd13-8b00d1a5c194.jpg
از جانب قیمت فروش 760 000 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • کف لمینت
 • اتوماسیون منزل آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: ,
 • باغ
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • سونا
 • کتابخانه
 • سال ساخت: 2021
 • مالکیت خصوصی
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: , , ,
 • سیستم ورود تصویری
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Setúbal

3 کسرهای موجود

ارجاع
BC11
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
274,6 m2
قیمت EUR
893 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC12
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
379,25 m2
قیمت EUR
760 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC13
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
467,2 m2
قیمت EUR
913 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید