برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/c7d025eb-e7b1-4ea9-9893-a136e5072d01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/f5130946-c49b-455c-86f8-4196392fbe08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/eae181fe-f5cf-44c0-9273-ddd9a088660f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/efb68f64-1b58-40a7-927d-b7e3e372fe5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/6e088f5c-1a45-4a1c-b746-8d33c79aa62c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/c09d6545-1d63-4ba3-a5c4-74f773ca133a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/7eedfa44-52e2-4a0e-8ec2-d11948a945c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/495a15a6-f6ed-413c-8c63-cb1601ba559b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/137bd8de-caa0-4147-8dfb-6212ec107a7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/ee74c4ba-b28b-4d39-9219-1f83ec2df9f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/f9df7943-eda8-4e37-bde6-53bcf857fec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/9a68857f-c9b5-44b4-9c35-62f1212123aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/1af31a2b-4c35-4945-9e51-56ee3b8d4617.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/5d1bd9be-ede9-4f73-a920-5276f43b6564.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/8cded76e-11a4-4739-ba60-ab384baaeaaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/50869425-018d-4298-b807-9947b29435c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/0351bec8-d57c-4154-928b-fd366b322a10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/25f6e302-c661-4944-80c2-d34bb13767e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/1f053ac7-f5e6-46cc-bde0-587180bbb7c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/688106f7-cadd-453a-8be2-e6b44f7c4e95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/c3dc544c-0e49-409b-b28f-7b0a398cb347.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/2c1cf00b-9c41-49a7-8367-bc3169b2d3f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/ca720eda-0242-4846-8de9-7b09ab36db1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/816acf1d-5fff-41a6-9ddb-12436aa3af58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/b6ddf2eb-1e29-407c-b6b1-2f6e358a5559.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/7e318850-8c09-481e-9355-a42c68e07336.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/3c5bd634-2ab5-4d4e-a726-0cc3b78b64d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/c7d025eb-e7b1-4ea9-9893-a136e5072d01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/f5130946-c49b-455c-86f8-4196392fbe08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/eae181fe-f5cf-44c0-9273-ddd9a088660f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/efb68f64-1b58-40a7-927d-b7e3e372fe5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/6e088f5c-1a45-4a1c-b746-8d33c79aa62c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/c09d6545-1d63-4ba3-a5c4-74f773ca133a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/7eedfa44-52e2-4a0e-8ec2-d11948a945c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/495a15a6-f6ed-413c-8c63-cb1601ba559b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/137bd8de-caa0-4147-8dfb-6212ec107a7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/ee74c4ba-b28b-4d39-9219-1f83ec2df9f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/f9df7943-eda8-4e37-bde6-53bcf857fec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/9a68857f-c9b5-44b4-9c35-62f1212123aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/1af31a2b-4c35-4945-9e51-56ee3b8d4617.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/5d1bd9be-ede9-4f73-a920-5276f43b6564.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/8cded76e-11a4-4739-ba60-ab384baaeaaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/50869425-018d-4298-b807-9947b29435c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/0351bec8-d57c-4154-928b-fd366b322a10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/25f6e302-c661-4944-80c2-d34bb13767e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/1f053ac7-f5e6-46cc-bde0-587180bbb7c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/688106f7-cadd-453a-8be2-e6b44f7c4e95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/c3dc544c-0e49-409b-b28f-7b0a398cb347.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/2c1cf00b-9c41-49a7-8367-bc3169b2d3f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/ca720eda-0242-4846-8de9-7b09ab36db1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/816acf1d-5fff-41a6-9ddb-12436aa3af58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/b6ddf2eb-1e29-407c-b6b1-2f6e358a5559.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/7e318850-8c09-481e-9355-a42c68e07336.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84895/3c5bd634-2ab5-4d4e-a726-0cc3b78b64d3.jpg
 • 3
 • 2
 • 379,25m2
 • 143,45m2
Ref: BC12
قیمت فروش 760 000 €
 • 3
 • 2
 • 379,25m2
 • 143,45m2
Ref: BC12

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • کف لمینت
 • صفحات خورشیدی آماده نصب
 • استخر
 • باغ
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • سونا
 • کتابخانه
 • سال ساخت: 2021
 • مالکیت خصوصی
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید