برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/171195fa-b5f9-44b7-9ce4-2e725bc2c618.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/8d0f32ee-014d-47cb-8d8f-2f91b07480ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/b219bee6-ab08-4452-b604-477ac40a2985.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/9cbaa26d-7b22-4f44-9c6c-11f12e65229e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/c5ab0d9c-8433-4c6b-912e-1ba715fe0c5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/fe47b165-9122-4896-b4b2-f3ff4bc9a4a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/de65a8a4-68d2-40e6-8d16-fa2a30f64435.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/50d69406-c8c5-4dcd-abcf-6a6ed2b9e170.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/b71753ff-b936-445a-954c-0b423e4ccb33.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/b1bffc6e-fe4c-4559-9d1d-bee6c8843399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/256da351-5797-43c3-a923-c871e885f836.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/771515a7-f5b4-4f07-888d-d58f80b299d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/6b1df1fc-b583-4ed0-acff-f39086b683a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/5c3062d1-992c-4338-a4a5-02337b9195fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/155969ac-17ac-4fd2-aa7f-2ec2915c5012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/afef94f8-c679-4e4f-8937-21a122dba7aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/fe2e7511-1c3d-473b-9fb2-b5fd31161660.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/3aa1ac1f-54e2-4810-8449-44453c1d6aea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/26e5f888-da09-49e4-b093-cd7ce350422e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/7c2ec123-49e0-4e9f-9079-32c41594bc19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/f2c3dc5c-86f5-4dc3-aaf1-8795155be628.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/406edc9e-1727-4fe4-82de-e7014e3c2525.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/70ebbb9f-d821-4bbe-8fa6-e4e345ed58e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/5c393af1-2b80-4341-8a5b-a98ffb8f82b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/9d1e595c-30b6-4d26-8d02-ebbfa2e55a63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/9c21674d-6677-481a-acfc-de988dfcc941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/6857562f-0fc8-40bd-81a8-ddd450309b7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/30faf0b1-91c9-4fd2-b202-e0d361a671d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/540e6515-cb4c-49f6-80d4-1ddb66364612.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/fc893ea1-1762-42e8-b6eb-ee026e34450a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/1361e2b5-f2ea-4c0b-97a7-5a00243c3a35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/5922cc8a-b251-494c-b91d-6e3f80964d11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/cdb95e2f-5348-4d78-8dcc-f9fe011ad252.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/86cabd5a-9e63-4106-8740-bb9ac2d23b0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/59b278dd-5e5b-4084-a9e7-ac6b3647fd84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/64ff7d3a-da66-4c97-ae5d-08a7e3850e61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/81794c10-7c9f-4a03-ad83-2871651dcfae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/171195fa-b5f9-44b7-9ce4-2e725bc2c618.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/8d0f32ee-014d-47cb-8d8f-2f91b07480ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/b219bee6-ab08-4452-b604-477ac40a2985.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/9cbaa26d-7b22-4f44-9c6c-11f12e65229e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/c5ab0d9c-8433-4c6b-912e-1ba715fe0c5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/fe47b165-9122-4896-b4b2-f3ff4bc9a4a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/de65a8a4-68d2-40e6-8d16-fa2a30f64435.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/50d69406-c8c5-4dcd-abcf-6a6ed2b9e170.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/b71753ff-b936-445a-954c-0b423e4ccb33.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/b1bffc6e-fe4c-4559-9d1d-bee6c8843399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/256da351-5797-43c3-a923-c871e885f836.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/771515a7-f5b4-4f07-888d-d58f80b299d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/6b1df1fc-b583-4ed0-acff-f39086b683a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/5c3062d1-992c-4338-a4a5-02337b9195fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/155969ac-17ac-4fd2-aa7f-2ec2915c5012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/afef94f8-c679-4e4f-8937-21a122dba7aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/fe2e7511-1c3d-473b-9fb2-b5fd31161660.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/3aa1ac1f-54e2-4810-8449-44453c1d6aea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/26e5f888-da09-49e4-b093-cd7ce350422e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/7c2ec123-49e0-4e9f-9079-32c41594bc19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/f2c3dc5c-86f5-4dc3-aaf1-8795155be628.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/406edc9e-1727-4fe4-82de-e7014e3c2525.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/70ebbb9f-d821-4bbe-8fa6-e4e345ed58e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/5c393af1-2b80-4341-8a5b-a98ffb8f82b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/9d1e595c-30b6-4d26-8d02-ebbfa2e55a63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/9c21674d-6677-481a-acfc-de988dfcc941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/6857562f-0fc8-40bd-81a8-ddd450309b7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/30faf0b1-91c9-4fd2-b202-e0d361a671d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/540e6515-cb4c-49f6-80d4-1ddb66364612.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/fc893ea1-1762-42e8-b6eb-ee026e34450a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/1361e2b5-f2ea-4c0b-97a7-5a00243c3a35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/5922cc8a-b251-494c-b91d-6e3f80964d11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/cdb95e2f-5348-4d78-8dcc-f9fe011ad252.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/86cabd5a-9e63-4106-8740-bb9ac2d23b0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/59b278dd-5e5b-4084-a9e7-ac6b3647fd84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/64ff7d3a-da66-4c97-ae5d-08a7e3850e61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84918/81794c10-7c9f-4a03-ad83-2871651dcfae.jpg
 • 2
 • 2
 • 172,2m2
 • 84,8m2
Ref: BC15
قیمت فروش 540 000 €
 • 2
 • 2
 • 172,2m2
 • 84,8m2
Ref: BC15

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • کف لمینت
 • اتوماسیون منزل آماده نصب
 • سیستم هشدار آماده نصب
 • صفحات خورشیدی آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • جکوزی
 • اسپا
 • سونا
 • سال ساخت: 2021
 • مالکیت خصوصی
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید