برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/6e3f68b5-1713-43aa-b0ee-23b0d6d34671.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/4efd0f84-2977-4c17-8ab5-4e21277fa87f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/3971aadd-bb90-4314-9b0d-4189b9add2c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/51a14fc4-2ebc-41e0-af2a-14885916d1ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/de2eda97-76da-4371-861b-3af084c478c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/7fbf6c81-38e0-406e-a7bb-15b57725f3b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/cc45ef4b-35b3-4b5d-ac7c-0b42f7387f5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/0758bf5a-1d7b-420d-a2bd-243a84e636ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/079bdef9-9490-418a-a487-6cf97eff04b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/6697cc04-18bf-471b-bbaf-76810079ad02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/7d9b58f9-acce-40d3-938b-ec0981e4aca0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/d7367488-ad16-491a-8e6f-be64489d0475.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/395b64c4-c1a6-4397-8582-8905160c6e46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/19e3a05e-2325-4e2c-8536-3c07926945d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/b48d69f6-c518-40ba-ac21-6b9d31d2bb39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/ed55ebd4-631c-43f6-a320-39d78426e12e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/1dc8da17-7145-4dac-987b-c6f517d490d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/325ed293-3052-4436-b105-5b6313447587.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/10185a84-b749-4718-b586-e7f197afd37c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/d49eb1a8-f25e-411d-9d98-aabb2cba2fd7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/b13b1ffe-4ac1-4964-b9e1-8f5d22a53592.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/0ad5d1ea-45ba-44dd-b9a6-e047427c1694.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/2ef7970c-8a18-40e6-a201-007d8e88c661.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/61534d9d-2480-4a92-a65a-7b2b2457ffec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/08f3843e-5545-4fb2-9f98-d7f7c1c75928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/3df772bc-2b4f-413f-a6f8-73d51e65a3f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/b965a702-0ad3-4b39-a89d-a0a3aea46ff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/884cd63f-cdb7-4ea8-891c-180f17b40c0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/2e350b33-0072-458b-b5c6-bd34712363a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/2bd05e6a-a986-4f87-b84b-6646ea7d8cfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/6df4086a-080b-49a1-98e9-9d331a4ac110.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/a328fdfa-387b-428c-bf0c-5364b2f9e616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/48bb0f44-eba3-4b83-be3e-5e679015cd35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/1ef5d9a2-d664-4003-be62-5b5d2628ee90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/ddce607f-b1d2-435b-8bb9-6cd0f43e7d74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/f9e9155e-58b1-4a8e-83b7-e0963112c6c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/69b6a383-428c-4c5c-9017-5d884597116e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/8cc039d4-1218-4de3-a4f9-b3b05c512f62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/ea30f896-d61b-49e5-a106-af63d123cd78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/6e3f68b5-1713-43aa-b0ee-23b0d6d34671.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/4efd0f84-2977-4c17-8ab5-4e21277fa87f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/3971aadd-bb90-4314-9b0d-4189b9add2c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/51a14fc4-2ebc-41e0-af2a-14885916d1ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/de2eda97-76da-4371-861b-3af084c478c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/7fbf6c81-38e0-406e-a7bb-15b57725f3b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/cc45ef4b-35b3-4b5d-ac7c-0b42f7387f5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/0758bf5a-1d7b-420d-a2bd-243a84e636ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/079bdef9-9490-418a-a487-6cf97eff04b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/6697cc04-18bf-471b-bbaf-76810079ad02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/7d9b58f9-acce-40d3-938b-ec0981e4aca0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/d7367488-ad16-491a-8e6f-be64489d0475.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/395b64c4-c1a6-4397-8582-8905160c6e46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/19e3a05e-2325-4e2c-8536-3c07926945d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/b48d69f6-c518-40ba-ac21-6b9d31d2bb39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/ed55ebd4-631c-43f6-a320-39d78426e12e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/1dc8da17-7145-4dac-987b-c6f517d490d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/325ed293-3052-4436-b105-5b6313447587.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/10185a84-b749-4718-b586-e7f197afd37c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/d49eb1a8-f25e-411d-9d98-aabb2cba2fd7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/b13b1ffe-4ac1-4964-b9e1-8f5d22a53592.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/0ad5d1ea-45ba-44dd-b9a6-e047427c1694.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/2ef7970c-8a18-40e6-a201-007d8e88c661.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/61534d9d-2480-4a92-a65a-7b2b2457ffec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/08f3843e-5545-4fb2-9f98-d7f7c1c75928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/3df772bc-2b4f-413f-a6f8-73d51e65a3f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/b965a702-0ad3-4b39-a89d-a0a3aea46ff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/884cd63f-cdb7-4ea8-891c-180f17b40c0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/2e350b33-0072-458b-b5c6-bd34712363a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/2bd05e6a-a986-4f87-b84b-6646ea7d8cfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/6df4086a-080b-49a1-98e9-9d331a4ac110.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/a328fdfa-387b-428c-bf0c-5364b2f9e616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/48bb0f44-eba3-4b83-be3e-5e679015cd35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/1ef5d9a2-d664-4003-be62-5b5d2628ee90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/ddce607f-b1d2-435b-8bb9-6cd0f43e7d74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/f9e9155e-58b1-4a8e-83b7-e0963112c6c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/69b6a383-428c-4c5c-9017-5d884597116e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/8cc039d4-1218-4de3-a4f9-b3b05c512f62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84922/ea30f896-d61b-49e5-a106-af63d123cd78.jpg
 • 2
 • 2
 • 141,5m2
 • 84,8m2
Ref: BC17
قیمت فروش 550 000 €
 • 2
 • 2
 • 141,5m2
 • 84,8m2
Ref: BC17

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • جکوزی
 • اسپا
 • سال ساخت: 2021
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید