برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/06bc096c-4341-4c2e-91e6-382fdbe44609.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/8dc49bf0-8b2d-419a-a396-dd1d18a833bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/816c2a25-005e-4de4-96ba-1c24c0384fe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/6e1ddfd4-aa56-487b-80b0-b4e91898c2bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/eac81895-a635-46ad-91fa-1e4af9561ac2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/055c8ff1-3047-41ec-abec-6fec1d729ffc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/111c5862-58d7-4606-a329-f4ca2337ddfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/bfd77b02-04a1-436f-8b90-150cee3ed2bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/d4493bb9-75f9-40fd-83a3-6ffc9d70b567.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/c1c61a92-ef76-42a2-bb51-dffab09497ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/744f4b87-ec34-4b82-a992-8c5df1575eba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/db9efc2b-b5f7-4209-9a78-e56f9a6d8010.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/f134b9c9-2665-4a45-8f8f-f114813508e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/53659633-913d-450d-ac6f-8203d720f085.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/a479c44d-1bdb-4452-9566-6652a03012c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/3e861180-3211-4d26-ac1c-f766dce9367f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/01e13c37-6f1a-4a67-9cd5-13e7635ebd74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/55087b82-1ad6-42a7-b9ad-b7a446045d7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/a6627e45-e42f-4e3c-9cb1-d3eb5ad94aa3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/c8d3e3a2-1e9d-4ee3-a4e0-2df66598fcad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/c28d82b9-4308-44a4-bee3-0b7192a32020.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/9a010e8a-705b-4f03-917f-794e6b7fca9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/f2a90d39-fe1c-4cd0-bddd-975f36cda664.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/d85d3bf6-66ce-47f5-bf4e-bd1da2cb1fa3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/a380180e-6f9e-4479-9a02-ce8d45a5118e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/0b3150b4-c351-4c70-ba0c-5ee4787488e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/916b24ea-fbe4-4923-9381-ddffa44fb71d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/e1963349-e145-4780-abc0-be92ad0aa347.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/bfa05679-0499-49dc-afca-225e1b89ae44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/fef6e649-a2c2-4d47-ba35-6f411683af51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/5232446c-b0f8-46a3-b82c-3ee9f5416e64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/95064776-a852-41cd-9a87-3d1116b48c43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/d61f1fc7-4be9-42bf-ac82-4a16d5c840c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/7290c80e-7d71-4a84-a894-2b3d67609f93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/59609ea1-8cc6-433f-943f-ec11f2fc2adb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/66e8e813-e66c-4358-9f01-0cea01d9f9d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/cac45b2f-90a1-41d5-8219-b26f09474cc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/aba048cc-5b6e-4871-8498-bcf6c29325e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/06bc096c-4341-4c2e-91e6-382fdbe44609.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/8dc49bf0-8b2d-419a-a396-dd1d18a833bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/816c2a25-005e-4de4-96ba-1c24c0384fe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/6e1ddfd4-aa56-487b-80b0-b4e91898c2bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/eac81895-a635-46ad-91fa-1e4af9561ac2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/055c8ff1-3047-41ec-abec-6fec1d729ffc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/111c5862-58d7-4606-a329-f4ca2337ddfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/bfd77b02-04a1-436f-8b90-150cee3ed2bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/d4493bb9-75f9-40fd-83a3-6ffc9d70b567.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/c1c61a92-ef76-42a2-bb51-dffab09497ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/744f4b87-ec34-4b82-a992-8c5df1575eba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/db9efc2b-b5f7-4209-9a78-e56f9a6d8010.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/f134b9c9-2665-4a45-8f8f-f114813508e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/53659633-913d-450d-ac6f-8203d720f085.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/a479c44d-1bdb-4452-9566-6652a03012c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/3e861180-3211-4d26-ac1c-f766dce9367f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/01e13c37-6f1a-4a67-9cd5-13e7635ebd74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/55087b82-1ad6-42a7-b9ad-b7a446045d7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/a6627e45-e42f-4e3c-9cb1-d3eb5ad94aa3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/c8d3e3a2-1e9d-4ee3-a4e0-2df66598fcad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/c28d82b9-4308-44a4-bee3-0b7192a32020.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/9a010e8a-705b-4f03-917f-794e6b7fca9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/f2a90d39-fe1c-4cd0-bddd-975f36cda664.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/d85d3bf6-66ce-47f5-bf4e-bd1da2cb1fa3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/a380180e-6f9e-4479-9a02-ce8d45a5118e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/0b3150b4-c351-4c70-ba0c-5ee4787488e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/916b24ea-fbe4-4923-9381-ddffa44fb71d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/e1963349-e145-4780-abc0-be92ad0aa347.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/bfa05679-0499-49dc-afca-225e1b89ae44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/fef6e649-a2c2-4d47-ba35-6f411683af51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/5232446c-b0f8-46a3-b82c-3ee9f5416e64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/95064776-a852-41cd-9a87-3d1116b48c43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/d61f1fc7-4be9-42bf-ac82-4a16d5c840c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/7290c80e-7d71-4a84-a894-2b3d67609f93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/59609ea1-8cc6-433f-943f-ec11f2fc2adb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/66e8e813-e66c-4358-9f01-0cea01d9f9d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/cac45b2f-90a1-41d5-8219-b26f09474cc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84926/aba048cc-5b6e-4871-8498-bcf6c29325e8.jpg
 • 1
 • 1
 • 99,8m2
 • 58,9m2
Ref: BC20
قیمت فروش 340 000 €
 • 1
 • 1
 • 99,8m2
 • 58,9m2
Ref: BC20

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • کف لمینت
 • اتوماسیون منزل آماده نصب
 • سیستم هشدار آماده نصب
 • صفحات خورشیدی آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • جکوزی
 • اسپا
 • سونا
 • سال ساخت: 2021
 • مالکیت خصوصی
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید