برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a2ee156a-372d-4fce-9b6d-dbedb1bb5fb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/681e02a4-609c-4f04-aa87-fdd7abfeb8df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/9a37aadb-6fb6-4dfe-9671-235e8933a6d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0910cc52-d419-4cf1-84e5-ebb469ea5542.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/901e2391-664a-41c6-890c-a7def625a146.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/3839650f-ddfb-4a27-859c-e78c7f281b58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/f0574b3e-7a37-4226-a50d-e09d1bbcfbc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a9f7f2ff-3f12-4571-9e81-73442b789c7b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/f60b5320-24b3-40c3-a2e8-c366548fee12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a33a84a6-1952-4ce3-981f-94da4324196e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/e4380b3a-e74f-4601-998a-880e16d1e086.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/4a69a436-4ebf-43d8-aa56-926705de6fc0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/d8471c28-5078-4e8a-aa17-fc8f739dc31e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a561f9c6-1d89-407b-92aa-add515abbfe5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/8095c545-dd4b-40c9-a284-e7ef84c5e91d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/08a14f76-cd52-4f44-bb52-fbedadeb37d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/78236ee4-8239-4bb6-a255-9dcb9247e01a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/7e1b2140-87b9-4175-8c14-1145d54290fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/fed2b6c0-e7b1-44f9-a017-eebd8db7b377.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/7c2c7e07-18ae-4a54-960b-67f1de2cff2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/f00d156f-f0cf-4524-b62d-39449a922d47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0180876d-01e5-46c9-833f-be8042b2543e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/ef12329b-7622-44a7-b151-d0935f311c00.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/ec797532-ed3b-4814-bf5e-15bd63a99107.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a46b2d9d-3765-4f53-8f42-d7bd796e793c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/4860af78-8a87-49f3-b2b7-2d710040c3ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/16f1a3cb-23ff-41c0-b873-b95c30a27e49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/bfb86ed5-3d2e-477a-aaa6-e9e698cbbeb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/b1576600-a3fa-4e0c-892f-bff7e9abe602.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/d835d600-51dc-4d0f-97be-0053c084696c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0ab8e139-680d-4c97-aaea-dbd31171f6d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/8077e5fb-0f3a-49c0-a117-1f1096aeebbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/78eaca7c-2f7a-4183-bebb-534054cee55a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/1163fe76-f31a-4535-a4b0-04e0d6acc949.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/ceea9c54-7858-4ec2-875e-6b6d7ba0a269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0baf6692-b01e-43f7-87ba-8e0bb85c3b38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/9241cf3d-5e4a-4b89-b9e3-5d479c038edb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/dc976633-b8b2-4071-800c-27eb874dbd62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/3190a203-fed2-4467-a737-01996d38fbda.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a2ee156a-372d-4fce-9b6d-dbedb1bb5fb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/681e02a4-609c-4f04-aa87-fdd7abfeb8df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/9a37aadb-6fb6-4dfe-9671-235e8933a6d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0910cc52-d419-4cf1-84e5-ebb469ea5542.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/901e2391-664a-41c6-890c-a7def625a146.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/3839650f-ddfb-4a27-859c-e78c7f281b58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/f0574b3e-7a37-4226-a50d-e09d1bbcfbc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a9f7f2ff-3f12-4571-9e81-73442b789c7b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/f60b5320-24b3-40c3-a2e8-c366548fee12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a33a84a6-1952-4ce3-981f-94da4324196e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/e4380b3a-e74f-4601-998a-880e16d1e086.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/4a69a436-4ebf-43d8-aa56-926705de6fc0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/d8471c28-5078-4e8a-aa17-fc8f739dc31e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a561f9c6-1d89-407b-92aa-add515abbfe5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/8095c545-dd4b-40c9-a284-e7ef84c5e91d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/08a14f76-cd52-4f44-bb52-fbedadeb37d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/78236ee4-8239-4bb6-a255-9dcb9247e01a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/7e1b2140-87b9-4175-8c14-1145d54290fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/fed2b6c0-e7b1-44f9-a017-eebd8db7b377.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/7c2c7e07-18ae-4a54-960b-67f1de2cff2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/f00d156f-f0cf-4524-b62d-39449a922d47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0180876d-01e5-46c9-833f-be8042b2543e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/ef12329b-7622-44a7-b151-d0935f311c00.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/ec797532-ed3b-4814-bf5e-15bd63a99107.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/a46b2d9d-3765-4f53-8f42-d7bd796e793c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/4860af78-8a87-49f3-b2b7-2d710040c3ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/16f1a3cb-23ff-41c0-b873-b95c30a27e49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/bfb86ed5-3d2e-477a-aaa6-e9e698cbbeb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/b1576600-a3fa-4e0c-892f-bff7e9abe602.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/d835d600-51dc-4d0f-97be-0053c084696c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0ab8e139-680d-4c97-aaea-dbd31171f6d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/8077e5fb-0f3a-49c0-a117-1f1096aeebbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/78eaca7c-2f7a-4183-bebb-534054cee55a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/1163fe76-f31a-4535-a4b0-04e0d6acc949.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/ceea9c54-7858-4ec2-875e-6b6d7ba0a269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/0baf6692-b01e-43f7-87ba-8e0bb85c3b38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/9241cf3d-5e4a-4b89-b9e3-5d479c038edb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/dc976633-b8b2-4071-800c-27eb874dbd62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137255/3190a203-fed2-4467-a737-01996d38fbda.jpg
 • 3
 • 2
 • 82m2
Ref: BC439
قیمت فروش 415 000 €
 • 3
 • 2
 • 82m2
Ref: BC439

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , ,
 • سال ساخت: 1985
 • طبقات: 2
 • چشم انداز:
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید