برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/47005fb0-a3ff-47d2-89ed-054561299ce7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/0c31ebcd-b815-496a-b258-61de3456d870.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/38515136-27f9-4e7c-af86-d46eb2d142bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/16ecfe82-a303-4f59-b51c-0dc33565e697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/793f1f6b-227b-46b2-a4bf-dcceb8694758.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/fd3714ed-fa34-41a0-a546-a5956553b015.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/0b76f7e3-243f-40c3-aa1c-36cdf57b2e86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/c1bc2c76-ada9-46c6-945b-fdf34a842269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/1614f160-46e6-44e3-b62e-a045211f522d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/9ab93b27-ad85-4e6b-a20b-2171e6281b10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/e8bce633-719d-41bf-a838-d775029fbfdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a48106ae-28fb-4aba-a5a2-624542bf8650.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a7add81d-01b0-42a6-afda-d06d6daca5ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/658088d2-1190-4cb4-b3ba-b4b557db5c7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/19a4dee4-e585-4a8e-8675-dfb136cf4071.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a03867ec-b716-450c-a6fe-d72aca7d0e28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/df601e70-d794-4149-b390-5b8657afa2e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/c09a3f9a-464b-4828-9a03-1bb8840f5c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ee9e160d-4dd9-4b27-9341-5877acc6e492.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/e801f073-3e28-4c79-85de-f70c680b95df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ac9c6866-0c70-4cf4-9361-06803ad9ef71.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/cb811ff9-59d9-4766-961a-d8e7773fe22f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ab4854f4-b9ee-4800-a83b-9776178937da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/3eab620d-bfd9-4a99-9749-08db765ecef2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/b9b44cc7-64ec-4d10-a141-861a27386cb2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ad64472a-26e4-46a5-af4c-d05bdcec1991.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/2559b13b-8767-4813-ac09-56e87eb85cd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/01dc087a-3d90-4c72-aa12-5fea79ddfdf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/1c145ce4-4071-4a92-b8b4-5557cf623ddb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/0343a384-26fb-4c4a-9541-a1c4038a2c0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/9980ca9b-4faf-447c-858d-abf3da635752.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a85e26c1-ceaf-43e5-a731-0d79cf453683.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/97c7509f-1d8c-4b2e-8f5b-a17d175ffb9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/1605806e-8e1f-42f7-86e0-2d3dab79a4fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/21cfab09-2dc2-4381-9629-bb1ef6a76ec0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/efd86b7a-9619-4653-b48e-8946356f95bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/06b29178-9c3c-4c10-b94e-7731ced7b214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/cd35cdb0-66dc-4bef-a1ae-3438d70af19a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/84a7d596-d1fd-4b05-b438-e9b787c59442.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/503660e4-5114-4297-8937-d95b126c1d3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/47005fb0-a3ff-47d2-89ed-054561299ce7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/0c31ebcd-b815-496a-b258-61de3456d870.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/38515136-27f9-4e7c-af86-d46eb2d142bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/16ecfe82-a303-4f59-b51c-0dc33565e697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/793f1f6b-227b-46b2-a4bf-dcceb8694758.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/fd3714ed-fa34-41a0-a546-a5956553b015.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/0b76f7e3-243f-40c3-aa1c-36cdf57b2e86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/c1bc2c76-ada9-46c6-945b-fdf34a842269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/1614f160-46e6-44e3-b62e-a045211f522d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/9ab93b27-ad85-4e6b-a20b-2171e6281b10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/e8bce633-719d-41bf-a838-d775029fbfdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a48106ae-28fb-4aba-a5a2-624542bf8650.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a7add81d-01b0-42a6-afda-d06d6daca5ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/658088d2-1190-4cb4-b3ba-b4b557db5c7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/19a4dee4-e585-4a8e-8675-dfb136cf4071.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a03867ec-b716-450c-a6fe-d72aca7d0e28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/df601e70-d794-4149-b390-5b8657afa2e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/c09a3f9a-464b-4828-9a03-1bb8840f5c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ee9e160d-4dd9-4b27-9341-5877acc6e492.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/e801f073-3e28-4c79-85de-f70c680b95df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ac9c6866-0c70-4cf4-9361-06803ad9ef71.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/cb811ff9-59d9-4766-961a-d8e7773fe22f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ab4854f4-b9ee-4800-a83b-9776178937da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/3eab620d-bfd9-4a99-9749-08db765ecef2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/b9b44cc7-64ec-4d10-a141-861a27386cb2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/ad64472a-26e4-46a5-af4c-d05bdcec1991.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/2559b13b-8767-4813-ac09-56e87eb85cd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/01dc087a-3d90-4c72-aa12-5fea79ddfdf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/1c145ce4-4071-4a92-b8b4-5557cf623ddb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/0343a384-26fb-4c4a-9541-a1c4038a2c0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/9980ca9b-4faf-447c-858d-abf3da635752.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/a85e26c1-ceaf-43e5-a731-0d79cf453683.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/97c7509f-1d8c-4b2e-8f5b-a17d175ffb9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/1605806e-8e1f-42f7-86e0-2d3dab79a4fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/21cfab09-2dc2-4381-9629-bb1ef6a76ec0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/efd86b7a-9619-4653-b48e-8946356f95bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/06b29178-9c3c-4c10-b94e-7731ced7b214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/cd35cdb0-66dc-4bef-a1ae-3438d70af19a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/84a7d596-d1fd-4b05-b438-e9b787c59442.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137269/503660e4-5114-4297-8937-d95b126c1d3b.jpg
 • 3
 • 2
 • 159m2
 • 310m2
Ref: BC440
قیمت فروش 395 000 €
 • 3
 • 2
 • 159m2
 • 310m2
Ref: BC440

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • آشپزخانه مجهز شده
 • سال ساخت: 1998
 • طبقات: 3
 • چشم انداز:
 • حمام آب درمانی
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید