برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/0db7ac7e-2380-43b2-9727-3c1fed96a3f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/2192e36d-d508-466c-b939-a81afb5b23a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/586e2768-56f9-4d66-842f-0f68f2927f87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/065fcde9-cb4b-4b44-8ead-37fe59d88ace.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/651307e1-879b-4f06-8a02-fccfa71b593b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/3d74b570-dce3-4c05-8aa7-160872181cde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/4d5e2696-6704-43b0-be5d-ac675d25574f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/7f7737bc-3041-4096-b3a1-df119a35d124.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/65b2edc7-63b0-4cdc-be32-203e832c4a17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/953e8b58-32dd-4588-b328-2c138623685c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/af5acac0-d5be-4948-aaf6-707fbf03d689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/e6897758-4842-417b-882e-712c6c1818ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/b9c7f3ac-f3bd-4027-b5ae-0548b1be1f8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/65d41069-7e0a-41cd-ad6f-9eef724cfd1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/faf5d654-754f-4f15-8b2b-f282275fc65d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/3de50959-e0a4-4f3d-b6d0-d2eb1dec6cad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/aeb31f43-063b-4bc8-b9f2-2bb3801bd0ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/be9e8b56-734f-42e0-8501-58877abc1f1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/3279d755-c4c0-4e77-ba49-67375e2e9def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/9bf5fbd2-33ba-482f-98a1-6d69f9f29ef7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/776567f8-a52a-4b0f-b6be-ff45d8c2e4a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/ba21b5a7-2777-4c08-85d7-f19ea6830072.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/23eb5101-36d6-4fcc-ae00-14d2ac3f4529.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/04c1923a-f0b5-4b14-a340-12b01657479c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/00454a10-bae2-40e1-a116-9ba51e2a11f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/5bb6b65f-fcf0-4922-9c1b-9f908a391b0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/f3f49753-0cbd-4801-89bc-7bc6776e38d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/0db7ac7e-2380-43b2-9727-3c1fed96a3f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/2192e36d-d508-466c-b939-a81afb5b23a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/586e2768-56f9-4d66-842f-0f68f2927f87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/065fcde9-cb4b-4b44-8ead-37fe59d88ace.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/651307e1-879b-4f06-8a02-fccfa71b593b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/3d74b570-dce3-4c05-8aa7-160872181cde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/4d5e2696-6704-43b0-be5d-ac675d25574f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/7f7737bc-3041-4096-b3a1-df119a35d124.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/65b2edc7-63b0-4cdc-be32-203e832c4a17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/953e8b58-32dd-4588-b328-2c138623685c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/af5acac0-d5be-4948-aaf6-707fbf03d689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/e6897758-4842-417b-882e-712c6c1818ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/b9c7f3ac-f3bd-4027-b5ae-0548b1be1f8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/65d41069-7e0a-41cd-ad6f-9eef724cfd1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/faf5d654-754f-4f15-8b2b-f282275fc65d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/3de50959-e0a4-4f3d-b6d0-d2eb1dec6cad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/aeb31f43-063b-4bc8-b9f2-2bb3801bd0ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/be9e8b56-734f-42e0-8501-58877abc1f1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/3279d755-c4c0-4e77-ba49-67375e2e9def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/9bf5fbd2-33ba-482f-98a1-6d69f9f29ef7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/776567f8-a52a-4b0f-b6be-ff45d8c2e4a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/ba21b5a7-2777-4c08-85d7-f19ea6830072.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/23eb5101-36d6-4fcc-ae00-14d2ac3f4529.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/04c1923a-f0b5-4b14-a340-12b01657479c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/00454a10-bae2-40e1-a116-9ba51e2a11f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/5bb6b65f-fcf0-4922-9c1b-9f908a391b0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/137293/f3f49753-0cbd-4801-89bc-7bc6776e38d8.jpg
 • 3
 • 1
 • 73m2
 • 85m2
Ref: BC441
قیمت فروش 194 000 €
 • 3
 • 1
 • 73m2
 • 85m2
Ref: BC441

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید