برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/a2bbc381-7e67-4f49-a354-2b04a36899ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/d1650670-2f07-4777-8398-00b8e109b189.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/1b9fe65f-5794-421d-a0c2-f07d5099d5d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/b94230f5-068a-4c08-98f8-6a4f8361e695.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/93c91021-8b35-4b1a-8625-bde2451cb590.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/aac43266-ac50-4d25-b1b6-05831f7366b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/0ae712b1-1c1f-4943-a35f-15922e1d9e1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/1372abfa-8148-4fb8-9272-69efb3bc1cb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/c58fee29-87aa-4c77-aa77-957e14e3b240.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/0d26c216-2650-4fa1-b774-5ebc5a1ff3b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/7ba2a5fc-6ef6-419e-94e5-0ee048df4f1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/d30fe236-8e9a-4fd3-a38c-e98109f0c503.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/2a5b2bca-cbe4-4fdb-b275-adc0f59fc06f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/e0d091ec-6c51-4b4c-a784-18dee2bd1a28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/07331d2b-61b7-4d15-b7ca-832d9f78e69e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/fe9e2931-96ae-4e81-9d35-572fbc91de68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/bd421f0b-a726-4446-9e7b-2b50df1cf9d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/cae065d9-5f1a-4d09-964b-841c7353738a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/686fdf32-03cb-4f87-a697-7ff09b666333.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/a2bbc381-7e67-4f49-a354-2b04a36899ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/d1650670-2f07-4777-8398-00b8e109b189.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/1b9fe65f-5794-421d-a0c2-f07d5099d5d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/b94230f5-068a-4c08-98f8-6a4f8361e695.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/93c91021-8b35-4b1a-8625-bde2451cb590.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/aac43266-ac50-4d25-b1b6-05831f7366b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/0ae712b1-1c1f-4943-a35f-15922e1d9e1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/1372abfa-8148-4fb8-9272-69efb3bc1cb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/c58fee29-87aa-4c77-aa77-957e14e3b240.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/0d26c216-2650-4fa1-b774-5ebc5a1ff3b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/7ba2a5fc-6ef6-419e-94e5-0ee048df4f1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/d30fe236-8e9a-4fd3-a38c-e98109f0c503.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/2a5b2bca-cbe4-4fdb-b275-adc0f59fc06f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/e0d091ec-6c51-4b4c-a784-18dee2bd1a28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/07331d2b-61b7-4d15-b7ca-832d9f78e69e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/fe9e2931-96ae-4e81-9d35-572fbc91de68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/bd421f0b-a726-4446-9e7b-2b50df1cf9d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/cae065d9-5f1a-4d09-964b-841c7353738a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82552/686fdf32-03cb-4f87-a697-7ff09b666333.jpg
 • 8
 • 8
 • 600m2
 • 600m2
Ref: 2 * T4 houses
قیمت فروش 495 000 €
 • 8
 • 8
 • 600m2
 • 600m2
Ref: 2 * T4 houses

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1999
 • طبقات: 3
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • گاراژ

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید