برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/52f273b9-5eaf-4b47-af1a-5c011662df07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/1c2d28f6-3959-4b8f-8be1-0cea22c4dd37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/7ad1181b-dd99-41b1-8a62-ef0cb5f1a3d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/f5a61377-8d2f-48bd-bc7f-5cab5e47d9d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/2e4da186-e608-413c-82f6-2434352f2632.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/f2a2492f-e5de-4993-bd78-d8ced58df90b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a37fe559-583d-4fa2-9b9d-62ec55a30521.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/b40362cd-596b-440c-a661-783dfb68a023.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/9b526a4f-fea0-4a6b-9929-f19e918008a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/98ffbb26-7922-4a6c-b918-9994399c0268.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a980006b-7fb1-4df0-abbf-6cafc55d7a93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/229bad70-4e6a-473b-b4ba-5f1f19df4129.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/dbf53f8e-1420-4176-816c-34e2f07260b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/57434803-af7a-446a-970b-f31cfc4057b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/8e2d30d2-5acc-454d-8912-a14c51a1a148.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/164c0a98-58c5-4a74-8488-e5efc111f0a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/9c8dff3a-3f70-42d7-92aa-96686d5f114d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a7665768-5b20-45c2-9065-16655afd68fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/ed0ee8e5-c15e-47a1-823e-f99da1c65ebd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/2ebac020-a391-497e-bd60-90baa2affbef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a29ce694-1e47-4290-9900-9c17975caa12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/11e2b07e-9c87-4991-8af1-48f5f71f7f40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/3f89ecac-6ea6-41ef-ad91-6348ec312d5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/b8e0b2a6-45d5-49df-b084-63205f0e7c88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/ea36e320-38b4-472f-b489-1e1392566482.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/6a9fe067-8f4d-4b4c-982e-ff881d70bfc9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/ee43a6c4-a1a7-483d-9116-b0042fa5a2a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/52f273b9-5eaf-4b47-af1a-5c011662df07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/1c2d28f6-3959-4b8f-8be1-0cea22c4dd37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/7ad1181b-dd99-41b1-8a62-ef0cb5f1a3d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/f5a61377-8d2f-48bd-bc7f-5cab5e47d9d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/2e4da186-e608-413c-82f6-2434352f2632.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/f2a2492f-e5de-4993-bd78-d8ced58df90b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a37fe559-583d-4fa2-9b9d-62ec55a30521.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/b40362cd-596b-440c-a661-783dfb68a023.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/9b526a4f-fea0-4a6b-9929-f19e918008a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/98ffbb26-7922-4a6c-b918-9994399c0268.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a980006b-7fb1-4df0-abbf-6cafc55d7a93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/229bad70-4e6a-473b-b4ba-5f1f19df4129.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/dbf53f8e-1420-4176-816c-34e2f07260b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/57434803-af7a-446a-970b-f31cfc4057b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/8e2d30d2-5acc-454d-8912-a14c51a1a148.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/164c0a98-58c5-4a74-8488-e5efc111f0a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/9c8dff3a-3f70-42d7-92aa-96686d5f114d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a7665768-5b20-45c2-9065-16655afd68fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/ed0ee8e5-c15e-47a1-823e-f99da1c65ebd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/2ebac020-a391-497e-bd60-90baa2affbef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/a29ce694-1e47-4290-9900-9c17975caa12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/11e2b07e-9c87-4991-8af1-48f5f71f7f40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/3f89ecac-6ea6-41ef-ad91-6348ec312d5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/b8e0b2a6-45d5-49df-b084-63205f0e7c88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/ea36e320-38b4-472f-b489-1e1392566482.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/6a9fe067-8f4d-4b4c-982e-ff881d70bfc9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88635/ee43a6c4-a1a7-483d-9116-b0042fa5a2a3.jpg
 • 3
 • 2
 • 74m2
 • 74m2
Ref: BC23
قیمت فروش 212 500 €
 • 3
 • 2
 • 74m2
 • 74m2
Ref: BC23

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1987
 • طبقات: 4
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • بالکن
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید