برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/d482e856-5d22-4da7-baaa-57d5cfba7cec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/a20a658c-1b51-43d2-8050-7cc9372023c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/8911724e-39cd-4826-9b2b-4523f72a4a36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/78255fa3-9d16-48fa-a10a-0a8eefe603c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/bb187abf-6035-4b70-a11c-f0c6c48a7bfc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/457c0616-5534-40ca-9b28-81840a4cad6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/c1d22e81-aecb-43d6-b13b-40f50718ad92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/87574782-f6e9-4905-94df-4321493f7701.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/09e87c83-93be-4da2-9478-76f7f68712aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/95fb61ba-112f-4a4b-a54e-b6c86a36aac5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/b2d2a366-3a91-430c-a7f6-3bc6efb26d7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/9796bc98-72d5-4e86-80ee-83572ff3dc35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/4263df62-6377-4ebf-a3f4-4af72ac29986.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/99f860ac-3384-4daa-b900-8e57eeeae4a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/ece53bf9-1108-4496-8da7-4287abaa2ed9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/1e1f1480-dc73-493e-9c81-29e9922babfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/2e027d9f-d6cf-467e-bb18-42c4f62f47c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/234ed935-081c-44d3-9147-5d2344a387c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/cf3d639b-c815-46de-8247-407f9db11115.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/2f3ff05d-bf53-48df-a52b-d486b84ce61f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/beb9e852-faac-4fec-bb40-fdf0f4b8c056.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/d482e856-5d22-4da7-baaa-57d5cfba7cec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/a20a658c-1b51-43d2-8050-7cc9372023c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/8911724e-39cd-4826-9b2b-4523f72a4a36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/78255fa3-9d16-48fa-a10a-0a8eefe603c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/bb187abf-6035-4b70-a11c-f0c6c48a7bfc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/457c0616-5534-40ca-9b28-81840a4cad6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/c1d22e81-aecb-43d6-b13b-40f50718ad92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/87574782-f6e9-4905-94df-4321493f7701.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/09e87c83-93be-4da2-9478-76f7f68712aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/95fb61ba-112f-4a4b-a54e-b6c86a36aac5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/b2d2a366-3a91-430c-a7f6-3bc6efb26d7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/9796bc98-72d5-4e86-80ee-83572ff3dc35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/4263df62-6377-4ebf-a3f4-4af72ac29986.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/99f860ac-3384-4daa-b900-8e57eeeae4a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/ece53bf9-1108-4496-8da7-4287abaa2ed9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/1e1f1480-dc73-493e-9c81-29e9922babfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/2e027d9f-d6cf-467e-bb18-42c4f62f47c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/234ed935-081c-44d3-9147-5d2344a387c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/cf3d639b-c815-46de-8247-407f9db11115.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/2f3ff05d-bf53-48df-a52b-d486b84ce61f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160483/beb9e852-faac-4fec-bb40-fdf0f4b8c056.jpg
 • 3
 • 2
 • 91,8m2
Ref: BC494
قیمت فروش 575 000 €
 • 3
 • 2
 • 91,8m2
Ref: BC494

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 1
 • : ,

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید