برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/4bec0951-9e75-4baa-ae1a-7326db4db005.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/bebe35d8-c60d-494e-a413-eb410356ffa8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/f3b2cc34-3a17-45a4-9ff6-c58e8b8480cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/99e65594-b7e0-482a-9f7d-2909ff2656f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/6ccb0f14-d301-4dd0-bb4b-9ed048134d7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/0f39cf58-9a3c-484f-a973-32fcd312ea85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/ae3a8ab7-82f5-4f90-8f90-644d2b0eae84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/6798657a-6f79-4cc0-8934-f0a23054d19e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/7cf23881-00d1-4919-9d9d-a64a09a0d22a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/8405ceea-89de-47b3-a609-36660f0bd051.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/19a4426a-7f53-4b30-8cf2-03590d752018.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/cb55e0da-4a2d-4337-afdc-73d2f979daa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/3ec21025-3d9a-4998-a1f8-ff82ba89a6db.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/37f1d9b5-0594-4ec3-83c7-98acb5a9e001.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/b094f744-6908-43e4-9a1b-3314a1ad2b4a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/8a6288ac-450d-475c-9f20-27a6f2b4acb0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/4bec0951-9e75-4baa-ae1a-7326db4db005.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/bebe35d8-c60d-494e-a413-eb410356ffa8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/f3b2cc34-3a17-45a4-9ff6-c58e8b8480cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/99e65594-b7e0-482a-9f7d-2909ff2656f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/6ccb0f14-d301-4dd0-bb4b-9ed048134d7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/0f39cf58-9a3c-484f-a973-32fcd312ea85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/ae3a8ab7-82f5-4f90-8f90-644d2b0eae84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/6798657a-6f79-4cc0-8934-f0a23054d19e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/7cf23881-00d1-4919-9d9d-a64a09a0d22a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/8405ceea-89de-47b3-a609-36660f0bd051.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/19a4426a-7f53-4b30-8cf2-03590d752018.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/cb55e0da-4a2d-4337-afdc-73d2f979daa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/3ec21025-3d9a-4998-a1f8-ff82ba89a6db.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/37f1d9b5-0594-4ec3-83c7-98acb5a9e001.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/b094f744-6908-43e4-9a1b-3314a1ad2b4a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160496/8a6288ac-450d-475c-9f20-27a6f2b4acb0.png
 • 1
 • 1
 • 112,2m2
 • 103,55m2
Ref: BC495
قیمت فروش 268 750 €
 • 1
 • 1
 • 112,2m2
 • 103,55m2
Ref: BC495

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید