برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/b51645a3-67e9-478e-b254-e0cd77f81012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/fe430106-8781-41fa-b720-4d6896364db0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/296f9865-dbbc-4838-8b96-0eb5e1491848.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/47573fca-c949-4f45-aa09-eb8e430ff477.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/ce76198b-c0da-48b3-90ec-3644f806f1f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/8706bd5c-7940-4071-8a39-b6ec62871359.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/813edcc1-e373-45f4-bc24-4fdc97ad2509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/2b975ca6-2da9-48d6-b8ef-6528fd0d5420.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/081568a9-0c73-4752-8f01-7a662e8df04b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/141f3605-adb3-4c5d-a2d9-be4292b53ba6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/7cd5f886-244c-4aa3-93ac-0af45f7e72f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/06ced5e1-3631-474a-8a25-1c9179ad2b48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/2b4c34d2-3e32-4553-8d71-ef352e060838.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/2d1efcd6-9ac3-4d39-b4ee-e7b46006cc7b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/04ad4607-0dc1-460e-88b5-c94b3ee9ff8f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/930f161e-a6ce-407a-8d4f-c44f4bdd5396.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/b51645a3-67e9-478e-b254-e0cd77f81012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/fe430106-8781-41fa-b720-4d6896364db0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/296f9865-dbbc-4838-8b96-0eb5e1491848.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/47573fca-c949-4f45-aa09-eb8e430ff477.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/ce76198b-c0da-48b3-90ec-3644f806f1f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/8706bd5c-7940-4071-8a39-b6ec62871359.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/813edcc1-e373-45f4-bc24-4fdc97ad2509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/2b975ca6-2da9-48d6-b8ef-6528fd0d5420.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/081568a9-0c73-4752-8f01-7a662e8df04b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/141f3605-adb3-4c5d-a2d9-be4292b53ba6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/7cd5f886-244c-4aa3-93ac-0af45f7e72f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/06ced5e1-3631-474a-8a25-1c9179ad2b48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/2b4c34d2-3e32-4553-8d71-ef352e060838.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/2d1efcd6-9ac3-4d39-b4ee-e7b46006cc7b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/04ad4607-0dc1-460e-88b5-c94b3ee9ff8f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160525/930f161e-a6ce-407a-8d4f-c44f4bdd5396.png
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC499
قیمت فروش 261 625 €
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC499

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید