برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/905b6089-2370-4783-aa80-2b5839fbfc08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/42e2d358-15a8-4f18-8013-ab2661f36e83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/0da130a2-ed15-41b3-a953-e1e431790689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e6b9b32b-baf0-4441-803b-b84dc9be10ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/92153e2b-6b00-455b-aa8c-5e0a41367b46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/495d90ec-ebc2-4c72-81c9-e205cf597bc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78f2da86-6159-47b7-a7dc-650b12577e78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/61aafa7e-8766-4f4f-b59f-0cb1467b4357.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/a082eb60-c78e-4a05-a2e7-2415804ebc43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/60c0cf2d-f9d0-4f17-94a8-b98ec7265fe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/2381b3a4-999b-459d-8d6a-fcfeddc97ed7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/c0365d61-41d8-45bc-956d-fe28049e99ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5aeab078-ffd5-4789-8f33-8e193275a308.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78ccec16-cb19-4c05-b513-6780ee0ee51e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5ba7944f-01ab-49b3-8207-1b0b9e0211d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e07eb9f0-33b5-47c8-a126-a911d199df51.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/905b6089-2370-4783-aa80-2b5839fbfc08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/42e2d358-15a8-4f18-8013-ab2661f36e83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/0da130a2-ed15-41b3-a953-e1e431790689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e6b9b32b-baf0-4441-803b-b84dc9be10ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/92153e2b-6b00-455b-aa8c-5e0a41367b46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/495d90ec-ebc2-4c72-81c9-e205cf597bc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78f2da86-6159-47b7-a7dc-650b12577e78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/61aafa7e-8766-4f4f-b59f-0cb1467b4357.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/a082eb60-c78e-4a05-a2e7-2415804ebc43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/60c0cf2d-f9d0-4f17-94a8-b98ec7265fe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/2381b3a4-999b-459d-8d6a-fcfeddc97ed7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/c0365d61-41d8-45bc-956d-fe28049e99ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5aeab078-ffd5-4789-8f33-8e193275a308.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78ccec16-cb19-4c05-b513-6780ee0ee51e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5ba7944f-01ab-49b3-8207-1b0b9e0211d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e07eb9f0-33b5-47c8-a126-a911d199df51.png
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC500
قیمت فروش 261 625 €
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC500

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید