برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/a599fd04-46fe-42de-b0f6-7cd9882bdff8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/49e2f019-d84d-47d7-9ca5-5bb092ff9a3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/e312f902-0156-47e2-972f-e5c7d5b8bcd4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/ee56ae4d-1af9-4b72-a313-c12be4d86d6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/b4fd0b5c-4abf-47a6-8d5c-8e6d2ba57b22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/bfa3cc65-67f2-433a-a070-ebb4edc4d71e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/88452af9-c7f6-4f60-8b23-63273356c41a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/39cd9832-b97d-4c59-8338-bd4d3f9d560c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/c4debca6-f43f-4649-a5cf-1566a17749f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/a2df066a-03a2-437e-981f-477428c0892d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/067c8357-de87-4c6d-b20d-058e5b80959b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/7e7d7959-fd0b-4d2c-ac75-0114e4acc4d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/de50ec0d-802f-40d2-9d43-19f8e7ab7d67.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/ddb47d8a-0d4a-49f6-b792-0d528a415f30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/ed9f89cb-de5a-4111-8b67-b84bd3c65138.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/0a5f1a9b-4594-4d92-893a-26a32516bf3c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/a599fd04-46fe-42de-b0f6-7cd9882bdff8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/49e2f019-d84d-47d7-9ca5-5bb092ff9a3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/e312f902-0156-47e2-972f-e5c7d5b8bcd4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/ee56ae4d-1af9-4b72-a313-c12be4d86d6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/b4fd0b5c-4abf-47a6-8d5c-8e6d2ba57b22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/bfa3cc65-67f2-433a-a070-ebb4edc4d71e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/88452af9-c7f6-4f60-8b23-63273356c41a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/39cd9832-b97d-4c59-8338-bd4d3f9d560c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/c4debca6-f43f-4649-a5cf-1566a17749f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/a2df066a-03a2-437e-981f-477428c0892d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/067c8357-de87-4c6d-b20d-058e5b80959b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/7e7d7959-fd0b-4d2c-ac75-0114e4acc4d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/de50ec0d-802f-40d2-9d43-19f8e7ab7d67.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/ddb47d8a-0d4a-49f6-b792-0d528a415f30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/ed9f89cb-de5a-4111-8b67-b84bd3c65138.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160537/0a5f1a9b-4594-4d92-893a-26a32516bf3c.png
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC504
قیمت فروش 257 075 €
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC504

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید